BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------------------
BỘ TRƯỜNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-BGTVT ngày 25/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải,

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Hoàng Huyến, Phó trưởng Ban thường trực – Phó trưởng Ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Ủy viên;
6. Ông Lưu Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – Ủy viên;
7. Ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam – Ủy viên;
8. Ông Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT – Ủy viên;

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

9. Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - Ủy viên;
11. Ông Bùi Nguyên Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải – Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông – Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Danh Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư - Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải – Ủy viên;
16. Ông Trần Phúc Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – Ủy viên;
17. Ông Ngô Tùng Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam – Ủy viên;
18. Ông Bùi Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Ủy viên;

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

19. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Ủy viên;
Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban Chỉ đạo có tên nói trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 786/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương (để b/c);
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn (để b/c);
- Ban chỉ huy PCLB và TKCN các đơn vị ngành GTVT
- Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Sở GTVT;
- Lưu VT, VP BCĐ PCLB&TKCN (04 bản).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?