ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Văn bản số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày15/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thành lập BanChỉ đạo công tác Gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 64/TTr-SVHTTDL ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Công tác Giađình tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban Chỉ đạo:

Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó trưởng ban:

1. Ông Lâm Quang Nghĩa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;

2. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh.

Các Ủy viên:

1. Ông Trịnh Xuân Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáoTỉnh ủy;

2. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

3. Ông Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

4. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

5. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo;

6. Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động - ThươngBinh và Xã hội;

7. Ông Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Ông Lưu Danh Cung, Phó Giám đốc Sở Y tế;

9. Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông;

10. Bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

11. Bà Trần Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng ban Thườngtrực Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;

12. Ông Lương Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiếnbinh tỉnh;

13. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;

14. Ông Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

15. Ông Phạm Ngọc Văn, Trưởng phòng Gia đình và Nếpsống văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thư ký:

Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng Phòng Gia đình và Nếp sốngvăn hóa, Sở VHTT&DL.

Điều 2.Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh cónhiệm vụ:

- Giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch,tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình và chỉ đạo các cấp, cácngành, đoàn thể phối hợp thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; đồngthời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các chương trình,kế hoạch và công tác gia đình. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo;

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩmquyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình tạiđịa phương, đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xửlý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình;

- Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh là SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phâncông.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạotỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàngnăm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ông, bàcó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7. KH/17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng