UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung, bãi bỏ dịch vụ và mức giá tại Quyết định 2168/QĐ-UBND về giá thu viện phí tại cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

---------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về Thu một phần viện phí;

Căn cứ các Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế Bộ Tài chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế Bộ Tài chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế Bộ Tài chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Y tế Sở Tài chính Bảo hiểm xã hội Hải Phòng tại Tờ trình số 411/TTr-LNYT-TC-BHXH ngày 31/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại dịch vụ và mức giá tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Bổ sung 88 loại dịch vụ và mức giá chưa có trong Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010; bổ sung mức giá của 52 loại dịch vụ trong Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 cho bệnh viện hạng 2, 3 (Chi tiết tại Biểu số 1).

2. Điều chỉnh 19 loại dịch vụ và mức giá trong Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 (Chi tiết tại Biểu số 2).

3. Bãi bỏ 24 loại dịch vụ (do trùng tên dịch vụ) và mức giá trong Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 (Chi tiết tại Biểu số 3).

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2011.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Văn Kể