UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Qui họach phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu

_______________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án Qui hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, có tính- đến năm 2020

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1031/SCT-QLTM ngày 23/10/2009 (sau khi thống nhất với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, có tính đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 như sau:

1. Điều chỉnh địa điểm xây dựng 04 cửa hàng bản lẻ xăng dầu;

2. Bổ sung 135 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; .

(có biểu chi tiết kèm theo )

Điều 2. Quyết định này là bộ phận gắn liền với Quyết định số 78/2007/QĐ- UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An và có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông - Vận tải, Công an Nghệ An, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lộ, thị xã Thái Hòa căn cứ Quyết định thi hành./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thái Văn Hằng