UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị

của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

_____________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4000/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh trong việc tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trên địa bàn:

1. Tiếp nhận và giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Yêu cầu và đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng hạn và đúng thẩm quyền những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

3. Phát hiện, nghiên cứu giúp UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế xử lý dứt điểm những thủ tục hành chính mà cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tùy tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

4. Chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

5. Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế nghiên cứu những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

6. Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối mỗi quý tổng hợp tình hình và kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế trong việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính:

1. Trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

3. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

4. Tổ chức việc nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

5. Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối mỗi quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý