ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định một số mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ

Hội nghị đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương

__________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số Ol/ 2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán công tác phí, chế độ Hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 08/TT-TC ngày 20/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị đối với các đơn vị hưởng thụ ngân sách địa phương như sau:

1. Chế độ Công tác phí:

1.1. Chế độ phụ cấp công tác: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đi công tác ở những nơi cách trụ sở cơ quan từ 12 km trở lên thì mức phụ cấp công tác được hưởng là: 40.000 đồng/ngày/người.

1.2. Thanh toán tiền nghỉ tại nơi đến công tác: Người đi công tác được thanh toán tiền nghỉ tại nơi đến công tác theo hoa đơn thu tiền thực tế, với các mức quy định sau:

- Mức chi tiền thuê phòng nghỉ tại thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa: Tối đa không quá 90.000 đồng/ngày/người. Trường hợp người đi công tác một mình hoặc đoàn đi công tác có lẻ người, có người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tối đa không quá 180.000 đồng/ngày/người.

- Mức thuê phòng nghỉ tại các huyện khác thuộc tỉnh: Tối đa không quá 80.000 đồng/ngày/người. Trường hợp người đi công tác một mình hoặc đoàn đi công tác có lẻ người, có người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tối đa không quá 160.000 đổng/ngày/người.

- Mức chi tiền thuê phòng nghỉ tại các địa phương khác ngoài tỉnh: Tối đa không quá 120.000 đồng/ngày/người. Trường hợp người đi công tác một mình hoặc đoàn đi công tác có lẻ người, có người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tối đa không quá 240.000 đồng/ngày/người.

- Mức chi tiền thuê phòng nghỉ tại các địa phương không có nhà nghỉ, nhà khách (không có hóa đơn): Được thanh toán theo mức khoán tối đa không quá 40.000 đồng/ngày/người.

2. Chế độ Hội nghị:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho Đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: 35.000 đồng/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho Đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: Tối đa không quá 90.000 đồng/đêm/người đối với Hội nghị tổ chức tại thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa; không quá 80.000 đồng/đêm/người đối với Hội nghị tổ chức tại các huyện khác.

3. Thời gian thực hiện: Các quy định này thực hiện từ ngày 01/01/2005. Các quy định khác về chế độ công tác phí và chế độ Hội nghị thực hiện quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao cho Giám đốc sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương căn cứ quyết định thực hiện.

Các quy định về chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị do UBND tỉnh ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim