UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNHCÔNG BÁO TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động xuấtbản và phát hành Công báo tỉnh Tiền Giang”.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý việc giao nhận, in ấn và phát hànhCông báo tỉnh Tiền Giang theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Lưutrữ; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các cơ quan, đơn vị có liênquan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);- VP Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- BTL QKIX;
- BCĐ TNB;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các cơ quan TW đóng ở địa phương;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Chí

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH CÔNG BÁO TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2005 củaUBND tỉnh Tiền Giang)

Nhằmtăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các văn bản quy phạm phápluật, thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chínhphủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnhTiền Giang quy định về việc xuất bản và phát hành Công báo tỉnh Tiền Giang nhưsau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năngcủa Công báo

Công báo là ấnphẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namdo Chính phủ thống nhất quản lý; có chức năng công bố các văn bản pháp luật vàthời điểm có hiệu lực của văn bản đó có theo quy định của pháp luật, các Điềuước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừcác điều ước quốc tế các bên thỏa thuận không công bố hoặc không được phép côngbố theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền; thông tin, phổ biến văn bảnpháp luật do các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam ban hành (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền).

Điều2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy địnhvị trí, chức năng của Công báo tỉnh Tiền Giang; nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động xuấtbản và phát hành Công báo (sau đây gọi tắt là cơ quan Công báo); thủ tụcgửi, tiếp nhận và đăng văn bản pháp luật trên Công báo; trách nhiệm của các cơquan nhà nước đối với việc đăng văn bản pháp luật trên Công báo.

Quy chế này được ápdụng trong phạm vi tỉnh Tiền Giang: Từ các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trịxã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũtrang và trong nhân dân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều3. Nguyên tắc đăng văn bản trên Công báo

1. Công báo đăng toàn vănbản, chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyềnban hành.

2. Công báo không đăngcác văn bản bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của phápluật.

Điều4. Các loại văn bản được đăng trên Công báo và xuất bản

1. Các loại văn bảnquy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệnban hành.

2. Các quyết định củacơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt;các văn bản hướng dẫn của Sở, ngành cấp tỉnh; văn bản có giá trị pháp lý khácdo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Đăng lại các vănbản pháp luật đã công bố trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namdo các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành về địa phương mình.

Điều5. Giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực của văn bản đăng trên Công báo

1. Văn bản pháp luật đăngtrên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhấtcùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sựkhác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn khác hoặckhi có sự tranh chấp pháp lý.

2. Thời điểm có hiệulực của các văn bản quy phạm pháp luật là thời điểm được quy định tại Điều 51Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânnăm 2004.

3. Đối với văn bản quyphạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để áp dụng các biện pháp thi hànhtrong tình trạng khẩn cấp thì thời điểm có hiệu lực được quy định tại văn bảnđó, không phụ thuộc vào ngày đăng công báo.

4. Thời điểm có hiệulực của các văn bản cá biệt và các văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quancó thẩm quyền ban hành văn bản quyết định ngay tại văn bản đó, không phụ thuộcvào ngày đăng Công báo.

5. Thời điểm có hiệulực của văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo không phụ thuộc vào ngàyđăng Công báo.

Điều6. Thời hạn và thủ tục gửi, tiếp nhận, đăng ký văn bản để đăng Công báo

1. Thờihạn gửi văn bản để đăng Công báo:

a) Văn bản do các cơ quannhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh ban hành phải gửi đến cơ quan Công báo chậmnhất là hai ngày; cấp huyện chậm nhất là bốn ngày kể từ ngày ban hành văn bản,để đăng Công báo.

b) Cơ quan Công báophải tiếp nhận đầy đủ, đúng thủ tục pháp luật các văn bản do các cơ quan banhành gửi đến theo thời hạn quy định trên để đăng Công báo.

2. Thủtục gửi, tiếp nhận, đăng ký văn bản để đăng Công báo:

a) Văn bảngửi đăng Công báo phải là văn bản chính.

b) Trường hợpvăn bản gửi đăng Công báo là bản sao thì phải đúng với bản chính hoặc được chụptừ bản chính, có dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền đã ký văn bản hoặcngười được ủy quyền.

c) Văn bảngửi đăng Công báo là bản in hoặc bản gửi qua mạng điện tử phải có nội dung đúngvới bản chính, phần Nơi nhận phải ghi dòng chữ Cơ quan Côngbáo, hoặc ghi trên phiếu gửi văn bản dòng chữ “Văn bản gửiđăng Công báo”, ghi rõ ngày, tháng, năm gửi. Các file văn bản đượcgửi qua đường mạng LAN (hộp thư Lotus Notes) với địa chỉ: “Công báoUBND tỉnh Tiền Giang”.

d) Các vănbản gửi đến cơ quan Công báo phải được đăng ký vào “Sổ đăng ký và đối chiếuvăn bản đăng Công báo”.

đ) Cơ quan Công báophải lưu trữ đầy đủ các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi đếnvà phân loại theo hệ thống để tiện việc tra cứu, sử dụng.

Điều7. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trong việc gửivăn bản để đăng Công báo

1. Cơ quan có thẩmquyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản ủy quyền cótrách nhiệm gửi đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản đã ban hành tới cơ quan Côngbáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6.

2. Người đứng đầu cáccơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành vănbản ủy quyền phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc gửi văn bản cho cơquan Công báo và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản, về việckhông gửi, gửi không đầy đủ hoặc gửi không đúng thời hạn các văn bản để đăngCông báo.

Điều8. Trách nhiệm của cơ quan Công báo trong việc đăng văn bản

1. Cơ quanCông báo tiếp nhận, vào “Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo” tất cảvăn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quanban hành văn bản ủy quyền gửi đến.

2. Công báo đăngcác văn bản theo thứ tự từ cấp cấp Trung ương (nếu có), đến cấp tỉnh vàhuyện; văn bản đến trước đăng trước, đến sau đăng sau theo số thứ tự vào“Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo”.

3. Công báo đượcin và phát hành vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Riêng các văn bản quy phạmpháp luật của cấp tỉnh, cấp huyện sẽ được lập hàng tuần qua hệ thống mạng củatỉnh.

4. Chịu tráchnhiệm về việc không đăng, đăng không đúng, đăng không đầy đủ hoặc đăng chậm nhữngvăn bản đã nhận được.

5. Hệ thống, lưutrữ, phổ biến cung cấp các văn bản đã đăng Công báo.

6. Trả lại cơquan có thẩm quyền ban hành văn bản nếu phát hiện văn bản đó có sai sót về nội dungvà thủ tục pháp lý trong việc ban hành và việc gửi văn bản để đăng Công báo.

Điều 9. Đính chính văn bản trên Công báo

1. Nếu saisót thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thì người đứngđầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan đó phải ký văn bản đính chính.

2. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quanCông báo thì văn bản đính chính do người phụ trách cơ quan Công báo hoặc ngườiđược ủy quyền ký văn bản đính chính.

Điều 10. Tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về Công báo

1. Tổchức của Công báo:

a) Cơ quanCông báo: Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

b) Tổ chức cơquan Công báo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Hoạtđộng xuất bản, phát hành Công báo:

a) Cơ quan Công báo tổchức xuất bản, phát hành rộng rãi tờ Công báo trong các cơ quan nhà nước, tổ chứcchính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơnvị vũ trang và trong nhân dân…

b) Ủy ban nhân dântỉnh bảo đảm kinh phí hàng năm cho hoạt động xuất bản Công báo. Kinh phí đượcdự toán và cấp phát theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Tờ Công báo đượccấp không thu tiền cho một số đối tượng do Chủ tịch tỉnh quyết định.

d) Cơ quan Công báođược phép thu từ hoạt động xuất bản, phát hành ấn phẩm Công báo để bù đắp mộtphần chi từ ngân sách cho hoạt động này.

đ) Tờ Công báo đượcphát hành thông qua cơ quan Công báo, doanh nghiệp bưu chính, các đại lý và cáccá nhân.

3. Quảnlý nhà nước về Công báo:

a) Nội dungquản lý nhà nước về Công báo bao gồm:

- Xây dựngquy hoạch, kế hoạch phát triển Công báo.

- Ban hànhvăn bản pháp luật làm cơ sở cho hoạt động của Công báo.

- Hướng dẫnkiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về hoạt động xuất bản, pháthành Công báo.

- Khenthưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động củaCông báo.

b) Ủy bannhân dân tỉnh quản lý hoạt động và quyết định việc in ấn, phát hành tờ Công báo.

Chương III

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Giao trách nhiệmChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Giám đốc SởTư pháp triển khai, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện quychế này./.