ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 58/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC CƠ QUAN, CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP THAM GIA VÀOCÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểmtra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực của các cơ quan, công chức trực tiếp tham giavào công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở địaphương với các nội dung sau đây:

1. Mụctiêu, yêu cầu

a) Nâng caonăng lực cho các cơ quan và đội ngũ cán bộ công chức tham gia trực tiếp hoạtđộng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cung cấp đầy đủthông tin pháp luật và các chính sách có liên quan phục vụ cho công tác xâydựng văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất cơ chế, giải pháp khắc phục các mặthạn chế về kỹ thuật soạn thảo để nâng cao chất lượng văn bản, nâng cao năng lựctác nghiệp và chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địaphương;

b) Nâng caonhận thức, năng lực phân tích chính sách của đội ngũ cán bộ, công chức tham giaxây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kiện toàn tổ chức các tổ chứcpháp chế sở, ngành; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện. Tăngcường các điều kiện bảo đảm cho công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạmpháp luật của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Đẩy mạnhcông tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng đủ số lượng công chức có năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ làm công tác soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, côngchức thực hiện công tác này.

2. Nộidung thực hiện

a) Nâng caonăng lực cho các cơ quan, công chức trực tiếp xây dựng, ban hành và kiểm travăn bản quy phạm pháp luật

- Đối vớicông tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

+ Nâng caonăng lực cho các cơ quan, đội ngũ công chức:

Tập trung vàoviệc tăng cường năng lực cho các cơ quan, đội ngũ công chức của các cơ quanchuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện (những cơ quan chịu tráchnhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý); cơquan có chức năng thẩm định (cơ quan Tư pháp), cơ quan có chức năng thẩm travăn bản quy phạm pháp luật (Ban Pháp chế HĐND thành phố, Văn phòng UBND thànhphố), đại biểu HĐND, các thành viên UBND. Việc tăng cường năng lực cho các cơquan trước hết là việc xác định rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cánbộ, công chức, đầu tư kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị phụcvụ cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡngđối với cán bộ, công chức tại các sở, ngành phải dựa vào đặc điểm của từng đốitượng khác nhau. Tuy nhiên, cần tập trung vào việc bổ sung kiến thức chuyênngành, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và xây dựng pháp luật. Đây là mộtđiều kiện cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý,chất lượng công tác xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnhvực chuyên môn được phân công quản lý.

+ Nâng caochất lượng thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Tập trung vàoviệc tăng cường, nâng cao năng lực cho các cơ quan Tư pháp, Văn phòng UBND, BanPháp chế HĐND. Với chức năng là cơ quan thẩm định, thẩm tra các dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khảthi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các cơ quan Tư phápđịa phương, Văn phòng UBND, Ban Pháp chế HĐND cần được củng cố, tăng cường vềnguồn nhân lực và vật lực, trang bị những thông tin cần thiết để cập nhật, tiếpcận các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có cơ chếkhuyến khích để các cán bộ có năng lực thực sự tham gia vào công tác thẩm định,thẩm tra góp phần nâng cao chất lượng của văn bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụxây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.

+ Tăngcường vị trí, vai trò của người đứng đầu cơ quan tư pháp ở địa phương trongcông tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạmpháp luật:

+ Bảo đảm,phát huy, mở rộng dân chủ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Xây dựng diễnđàn để các tổ chức, doanh nghiệp và công dân giám sát và tham gia ý kiến vàoquá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản hồi trong quátrình tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Hoàn thiện cơ chế thuhút, trưng cầu sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào quátrình soạn thảo, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Khai thác cóhiệu quả kết quả các công trình nghiên cứu khoa học làm cơ sở khoa học cho côngtác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, lưu giữý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp làm cơ sở cho việc đánh giá chấtlượng, tính khả thi văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tăngcường cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin trong công tác xây dựng văn bản quyphạm pháp luật:

Xác định rõtrách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp, chia sẻ các thông tincần thiết cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng cơ chế hoạtđộng phù hợp, tăng cường nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để Trung tâm Côngbáo thuộc Văn phòng UBND thành phố có đủ khả năng đăng tải đầy đủ, kịp thờinhững văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có liên quan đến địa phương vànhững văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương theo các quy định của pháp luậtvề công báo. Khai thác có hiệu quả hệ thống Công báo trong công tác quản lý vàcông tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Đẩy nhanh tiến trìnhtin học hóa quản lý hành chính, xây dựng, hoàn chỉnh, khai thác có hiệu quả cơsở dữ liệu quốc gia về pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng vănbản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Xây dựng cơsở dữ liệu pháp luật có khả năng truy cập nhanh phục vụ cho việc tra cứu, tìmhiểu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực, những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các ý kiến khác nhau,những số liệu, báo cáo, đánh giá, thống kê, bài viết bình luận, đánh giá liênquan đến các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầungày càng cao của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

- Đối vớicông tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tăng cườngcông tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật.Sở Tư pháp và các sở, ngành, HĐND, UBND các quận, huyện, các cơ quan chuyên mônthuộc UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường, các tổ chức pháp chế cần đẩymạnh công tác rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằmphát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn, sai sót trong hệ thống văn bản quy phạmpháp luật; đề nghị hủy bỏ những quy định sai trái, sửa đổi những quy định chưaphù hợp, ban hành mới những quy định cần thiết để điều chỉnh các vấn đề mớiphát sinh. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác rà soát, kiểm tra, xử lývăn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tổng kết rút kinhnghiệm và đưa ra những kiến nghị về những sai sót thường gặp, nguyên nhân củanhững tồn tại, hạn chế đó, những biện pháp khắc phục cho công tác xây dựng vănbản quy phạm pháp luật.

b) Nâng caovai trò, trách nhiệm của bộ phận chuyên môn và công chức trực tiếp thực hiệncông tác thẩm định dự thảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở cơ quan Tưpháp

Theo quy địnhhiện hành, Phòng Văn bản quy phạm pháp luật là tổ chức giúp việc của Giám đốcSở Tư pháp, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịchUBND thành phố tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố vàkiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDquận, huyện. Phòng Tư pháp bố trí công chức giúp Trưởng phòng thực hiện côngtác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao.Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác theo quy định, cần thiết quan tâm vềchế độ, chính sách và các điều kiện làm việc cụ thể cho Phòng Văn bản quy phạmpháp luật thuộc Sở Tư pháp và công chức thực hiện công tác văn bản của Phòng Tưpháp quận, huyện.

Trước mắt,việc bảo đảm biên chế phù hợp (từ 05 đến 06 công chức) cho Phòng Văn bản quyphạm pháp luật, 01 công chức chuyên trách công tác văn bản (thẩm định, kiểm travăn bản) ở Phòng Tư pháp quận, huyện cùng các điều kiện, phương tiện làm việchỗ trợ sẽ giúp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có điều kiện kiện toàn và nâng caochất lượng, hiệu quả công tác thẩm định, kiểm tra văn bản.

Về cơ chế,chính sách, nghiên cứu, xem xét việc xác định chức danh “Thẩm định viên vănbản”, “Kiểm tra viên văn bản” cho công chức trực tiếp thực hiện công tác thẩmđịnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ởcác cấp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, Phòng Văn bảnquy phạm pháp luật - Sở Tư pháp).

c) Xác địnhtrách nhiệm, tăng cường kỷ cương trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật

Cần phân địnhvà xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan, tổchức tham gia góp ý trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật. Theo đó, ban hành Quy chế về việc lấy ý kiến của các tổ chức,cá nhân là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các dự thảo văn bản quyphạm pháp luật; Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ soạn thảo văn bản quy phạmpháp luật…

3. Biệnpháp triển khai

a) Khảo sát,đánh giá về số lượng, chất lượng và công tác quản lý đội ngũ công chức trựctiếp tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dungkhảo sát:

+ Số lượng,cơ cấu công chức theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chínhtrị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ;

+ Nhu cầu đàotạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhànước, tin học, ngoại ngữ;

+ Đánh giákhả năng chuyên môn hóa của công chức trong công tác xây dựng và ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, trong đó đánh giá mặt mạnh, mặt còn tồntại, hạn chế của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tham gia xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

+ Đánh giáthực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếptham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

- Cơ quanthực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thànhphố tổ chức khảo sát ở các sở, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Khảo sát,đánh giá các điều kiện đảm bảo cho công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quyphạm pháp luật

- Nội dungkhảo sát:

+ Cơ chế,chính sách bảo đảm cho công tác soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản quy phạmpháp luật;

+ Điều kiệnlàm việc; trang thiết bị, phương tiện làm việc, việc ứng dụng tin học trongcông tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Cơ quanthực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Bưuchính, Viễn thông và Văn phòng UBND thành phố tổ chức khảo sát ở các sở, ngànhvà UBND các quận, huyện.

c) Tổ chứcbồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,công chức trực tiếp thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm phápluật ở các ngành, địa phương

- Nội dungthực hiện:

+ Tổ chức hộinghị tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xâydựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cho côngchức các sở, ngành; công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận,huyện; cán bộ văn phòng, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường trên địa bàn thànhphố;

+ Tổ chứcbiên soạn sổ tay về kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác xây dựng, ban hành vàkiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phát hành đến tổ chức phápchế các sở, ngành; công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận,huyện.

- Cơ quanthực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thànhphố triển khai.

d) Xây dựngCơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà Nẵng và tổ chức lấy ý kiến của nhândân tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dungthực hiện:

+ Xây dựng cơsở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà Nẵng bao gồm tất cả các văn bản quy phạmpháp luật do HĐND, UBND thành phố, quận, huyện, xã, phường ban hành phục vụcông tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản.

Cơ quanthực hiện: Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, SởBưu chính, Viễn thông xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật của thành phố Đà Nẵng.

+ Xây dựngchuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND thành phố” trên Trang Thông tin điện tử (website) củaSở Tư pháp để thu hút sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân thành phốĐà Nẵng vào công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quanthực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông xâydựng chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND thành phố” trên Trang Thông tin điện tử (website)của Sở Tư pháp.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Giám đốcSở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Xây dựngKế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp; giúp UBND thànhphố hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của thành phố, UBND cácquận, huyện, xã, phường thực hiện Đề án này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnvề UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo;

b) Triển khaicác nội dung công việc được giao tại Điều 1 Quyết định này;

c) Chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về mứcchi và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác soạn thảo, thẩm định và banhành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố tham mưu cho UBND thànhphố trình HĐND thành phố thông qua để triển khai thực hiện;

d) Hằng năm,lập dự toán kinh phí cho việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụcho các cơ quan và công chức trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành và kiểm travăn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phêduyệt;

đ) Chịu tráchnhiệm thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Đề ántheo đúng quy định.

2. Giám đốcSở Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợpvới Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí thựchiện Đề án vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị;

b) Hướng dẫn việc lập, quảnlý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí xây dựng, thực hiện Đề án theo chế độquy định hiện hành của Nhà nước, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích,có hiệu quả.

3. Chánh Vănphòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Bưu chính, Viễn thông có tráchnhiệm:

Phối hợp với Sở Tư pháp và cáccơ quan liên quan triển khai các nội dung công việc được giao tại Điều 1 Quyếtđịnh này.

4. Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm:

a) Củng cố,kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, thanh tra của cơ quan, đơn vị;

b) Trong phạmvi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan tư pháp tham mưu, đềxuất UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã nêu tại tạiĐiều 1 Quyết định này;

c)Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phốtheo dõi, tổ chức kiểmtra, đánh giá để kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thànhtích trong quá trình triển khai thực hiện Đề án này.

5. Chủ tịchUBND các quận, huyện có trách nhiệm:

Tổ chức triểnkhai thực hiện các nội dung có liên quan; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vềUBND thành phố (thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

6. Trong quátrình triển khai thực hiện Đề án này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổchức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thànhphố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3.Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu tráchnhiệm triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tàichính, Bưu chính, Viễn thông; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quanthuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT-HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu QH thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Sở, ngành;
- Sở Tư pháp;
- TT-HĐND, UBND quận, huyện;
- Đài PT-TH, Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh