ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 58/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚICÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNGTÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn Cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006 TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài địnhhướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 02/8/2007 của Hội đồng nhân dân tinhBà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 8 về việc thu phí thẩm định và lệ phí cấpphép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh BàRịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị của liên sở Tài nguyên & môi trường - sở Tài chính tại tờtrình số 987 TTLS- TN&MT- TC ngày 13/6/2007 về thu phí thẩm định và lệ phícấp giấy phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàntỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này biểu tăng thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sửdụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước,xả nước thải vào công trình thuỷ lợi; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dòđánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ , điều kiện hành nghề khoannướcdưới đất và lệ phí cấp giấy phép thăm dò; khai thác nước dưới đất; khaithác nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủylợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2.Đối tượng nộp phí,lệ phí theo quy định này là tổ chức, cá nhận trong nước và tổ chức, cá nhânnước ngoài khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, cấp giấyphép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định tạikhoản 2, Điều 13 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chínhphủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nướcthải vào nguồn nước thực hiện công việc thẩm định, cấp phép thăm dò, khai thác,sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nướcdưới đất.

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí, lệ phí :

1. Cơ quan thu phí, lệ phí: Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Thu, nộp phí, lệ phí: Cơ quanthu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của BộTài chính.

3. Quản lý và sử dụng tiền phí, lệphí thu được:

a) Cơ quan thu phí, lệ phí đượctrích đế lại 50% số tiền phí, lệ phí thực thu để chi cho công tác thu phí và lệphí theo quy định hiện hành.

Hàng năm cơ quan thu phí, lệ phíquyết toán thu chi theo quy định.

b) Cơ quan thu phí, lệ phí có tráchnhiệm nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí 50% trên tổng số tiền phí lệ phíthu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 4. Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tinh. Giám đốc các sở Tài chính, sở Tài nguyên và Môi trường, Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ trưởngcác cơ truân chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng - Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- VP Chính Phủ(để b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài Chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQVN tỉnh ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tinh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh Ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Các Sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài phát thanh – truyền hình Tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Công báo tinh;
- Lưu: VT; TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

BIỂU MỨC THU

THẨMĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC, SỬ DỤNGNƯỚC MẶT; XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ;PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT;PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍCẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ; KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC NƯỚC MẶT, XẢ NƯỚC THẢIVÀO NGUỒN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo quyết định do 58/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu )

STT

Danh mục

Mức thu (đồng/hồsơ)

Cấp giấy phép

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép

1

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

1.1

Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất :

1.1.1

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3 /ngày đêm

200.000

100.000

1.1.2

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 /ngày đêm đến dưới 500 m3 /ngàyđêm

540.000

270.000

1.1.3

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 /ngàyđêm đến dưới 1.000 m3 /ngày đêm

1.300.000

650-000

1.1.4

Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m3 /ngày đêm

2.450.000

1.225.000

1.2

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất

1.2.1

Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200 m3 /ngày đêm

200.000

100.000

1.2.2

Đề án, báo cáo khai thác có lưu lưỡng nước từ 200 m3 /ngày đêm đến dưới 500 m3 /ngày đêm

550.000

275.000

1.2.3

Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 m3 /ngày đêm đến dưới 1.000 m3 /ngày đêm_

1.300.000

650.000

1.2.4

Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 m3 /ngày đêmđến dưới 3.000 m3 /ngày đêm

2.500.000

1.250.000

1.3

Phí thẩm định để án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt

1 3.1

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3 /ngày đêm

215.000

107.500

1.3.2

Đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nông hiện với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đêm đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m3 /ngày đêm

600.000

300.000

1.3.3

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m3 /ngày đêm

1.500.000

750.000

1.3.4

Đề án báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây, hoặc đê phát điện với công uất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 /ngày đêm đến dưới 50.000 m3 /ngày đêm

2.700.000

1.350.000

1.4

Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi

1.4.1

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3 /ngày đêm.

300.000

150.000

1.4.2

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 /ngày đêm đến dưới 500 m3 /ngày đêm.

900.000

450.000

1.4.3

Đề án. báo cáo có lưu lượnơc nước từ 500 m3 /ngày đêm đến dưới 2.000 m3 /ngày đêm

2.150.000

1.075.000

1.4.4

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 /ngày đêm đến dưới 5.000 m3 /ngày đêm

4.150.000

12.075.000

2

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm đò đánh giá trữ luợng nước dưới đất :

2.1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm đò khai thác có lưu lượng nước được 200 m3 /ngày đêm

200.000

100 000

2.2

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 /ngày đêm đến dưới 500 m3 /ngày đêm

650.000

325.000

2.3

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 /ngày đêm đến được 1.000 m3 /ngày đêm

1.600.000

800.000

2.4

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m3 /ngày đêm.

2.800.000

1.400.000

3

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

700.000

350.000

4

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thăm dò khai từ , sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thuỷ lợi.

100.000

50.000