ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÔNG LẬPDO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sởgiáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 về học phíở các cơ sở đào tạo công lập do địa phương quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, sử dụng và quản lýhọc phí ở các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau :

1. Đối tượng thu : Sinh viên, học sinh học tại cáccơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do địa phương quản lý.

2. Mức thu học phí cụ thể như sau:

STT

HỆ ĐÀO TẠO

MỨC THU

(ĐV: đồng/học sinh/tháng)

Nông thôn

Thành thị

1

Sơ cấp nghệ thuật

50.000

70.000

2

Công nhân kỹ thuật (bậc 2/7, bậc 3/7)

60.000

80.000

3

Hệ trung cấp:

- Trung cấp nghề, nghệ thuật

- Trung cấp chuyên nghiệp khác

80.000

60.000

100.000

80.000

4

Hệ cao đẳng:

- Cao đẳng nghề, nghệ thuật

- Cao đẳng khác

120.000

100.000

150.000

120.000

3. Thời gian thực hiện: từ năm học 2007 - 2008.

4. Quản lý và sử dụng quỹ học phí

a) Học phí thu 10 tháng học trong năm và được đểlại 100% cho cơ sở đào tạo.

b) Quản lý và sử dụng học phí

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT-GDĐT-TC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướng dẫn thực hiệnthu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệthống giáo dục quốc dân và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chínhphủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp,quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyếtđịnh này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí,lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binhvà Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân