UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2011/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệphí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị Quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ3, về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí; mức chi đặc thù bảo đảmcho các nội dung kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thaothành tích cao thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhThái Nguyên tại Tờ trình số 2210/TTr-STC ngày 14/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệphần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả láixe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng là 10% trêntổng giá trị tài sản đăng ký quyền sở hữu:

- Đối tượng nộp lệ phí: Mọi tổchức, cá nhân trong nước và người nước ngoài trước khi đăng ký quyền sở hữu,quyền sử dụng phương tiện tại tỉnh Thái Nguyên đều phải thực hiện nộp lệ phítrước bạ vào ngân sách nhà nước là 10% trên tổng giá trị tài sản đăng ký quyềnsở hữu;

Tổng giá trị tài sản làm căn cứtính lệ phí trước bạ là mức giá do UBND tỉnh (Hoặc cơ quan được ủy quyền) quyđịnh trên cơ sở giá thị trường của tài sản tại từng thời điểm cụ thể (Trườnghợp giá mua trên hóa đơn cao hơn mức giá quy định của UBND tỉnh (Hoặc của cơquan được ủy quyền) tại thời điểm thì tính lệ phí trước bạ theo giá mua trênhóa đơn);

- Đối tượng chịu mức thu lệ phí:Là ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe); khung, tổng thành, máy ô tôthay thế phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản.

Điều 2. Giao Cục Thuếtỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện thu 100% vào ngân sách nhà nước theo quyđịnh của pháp luật.

Quyết định này thực hiện kể từngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 củaUBND tỉnh Thái Nguyên về Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhànước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long