ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH “QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN THU THỦY LỢIPHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÀO CAI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀOCAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh về Khai thác vàBảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/04/2001;

Căn cứ Nghị định số115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫnxây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác và bảo vệcông trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổ chứchoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định năng lựccủa tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quyđịnh quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theoNghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh LàoCai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình Liên ngành số 266/TTr-SNN-STC ngày 30/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này bản “Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiệnchính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thếQuyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy địnhquản lý sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách miễn thủy lợi phítrên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2009-2010. Việc thực hiện chính sách cấp bù thủylợi phí của năm 2011 được tiếp tục thực hiện theo Quyết định 4014/QĐ-UBND ngày30/11/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng cácngành, các địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Kinh tế NS - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN THU THỦYLỢI PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÀO CAI(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 củaUBND tỉnh)

Điều 1. Phạmvi, đối tượng điều chỉnh

1. Bản quy định này quy định về mứcphân bổ kinh phí từ nguồn kinh phí trung ương cấp cho tỉnh thực hiện chính sáchmiễn thu thủy lợi phí hàng năm để hỗ trợ cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lýkhai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; quy định về cơ chế điều hành, quản lýnguồn kinh phí cấp bù và công tác lập, giao dự toán, cấp phát thanh quyết toánkinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng: Bao gồm các tổ chức,cá nhân sử dụng nước từ công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân có tráchnhiệm quản lý khai thác sau đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnhLào Cai.

Điều 2.Nguyên tắc sử dụng kinh phí ngân sách cấp bù thủy lợi phí

1. Kinh phí cấp bù thực hiện chínhsách miễn thủy lợi phí, được sử dụng 100% cho công tác vận hành, quản lý, khaithác và bảo vệ công trình thủy lợi, không được sử dụng vào mục đích khác, nếutrong năm sử dụng không hết được chuyển sang năm sau để chi tiếp theo dự toánđược duyệt.

2. Chỉ phân bố kinh phí cấp bù đốivới các công trình thủy lợi có tổ chức quản lý, đang phục vụ tưới tiêu cho diệntích đất, mặt nước sản xuất được miễn thủy lợi phí.

3. Kinh phí phân bổ cho các chủ đầutư phải thực hiện đúng định mức chi, nội dung chi theo quy định. Trường hợp thiếunguồn so với nhu cầu, chủ đầu tư ưu tiên chi cho các công việc thiết yếu nhấtkhông vượt tổng mức hỗ trợ được giao hàng năm.

4. Việc sử dụng kinh phí ở các tổchức được giao dự toán (Ban thủy lợi xã, hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, tổquản lý thủy nông, nhóm hộ…), phải đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ theoquy định.

Điều 3. Quy địnhmức hỗ trợ kinh phí và nội dung chi ngân sách cấp bù thủy lợi phí

Trên cơ sở tổng kinh phí ngân sáchtrung ương cấp bù miễn thủy lợi phí cho tỉnh hàng năm và nhu cầu đảm bảo kinhphí cho các hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi để phân bổ kinh phítheo mức hỗ trợ và nội dung chi như sau:

1. Mức hỗ trợ kinh phí, nội dungchi hỗ trợ hoạt động của Ban thủy lợi xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chunglà xã):

a) Mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt độngban thủy lợi xã, quy định theo quy mô quản lý tưới theo bảng dưới đây:

TT

Xã có diện tích thuộc diện miễn thủy lợi phí

Kinh phí phụ cấp cán bộ Ban thủy lợi xã (đ/ban/năm)

Kinh phí chi hoạt động Ban thủy lợi xã (đ/ban/năm)

Tổng cộng (đ/Ban/năm)

1

Dưới 50 ha

3.600.000

1.000.000

4.600.000

2

Từ 50 ha đến dưới 150 ha

3.960.000

1.100.000

5.060.000

3

Từ 150 ha đến dưới 250 ha

4.320.000

1.200.000

5.520.000

4

Từ 250 ha đến dưới 350 ha

4.680.000

1.300.000

5.980.000

5

Từ 350 ha đến dưới 450 ha

5.040.000

1.400.000

6.440.000

6

Từ 450 ha trở lên

5.760.000

1.500.000

7.260.000

Diện tích thuộc diện miễn thủy lợiphí là tổng diện tích tưới lúa, rau, màu, mạ, cây nông nghiệp khác, mặt nướcnuôi trồng thủy sản theo quy định, có sử dụng nước từ công trình thủy lợi.

b) Nội dung chi hỗ trợ hoạt động củaBan thủy lợi xã gồm:

- Chi phụ cấp cho cán bộ Ban thủy lợixã;

- Chi hỗ trợ hoạt động của ban thủylợi gồm: Chi văn phòng phẩm, hỗ trợ xăng xe đi lại, hỗ trợ mua sắm các dụng cụthiết yếu phục vụ công tác quản lý thủy nông của Ban thủy lợi.

2. Mức hỗ trợ kinh phí, nội dungchi cho công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ:

a) Mức hỗ trợ theo loại hình côngtrình:

TT

Loại hình công trình

ĐVT

Mức hỗ trợ kinh phí

Kênh tưới 2 vụ lúa

Kênh tưới 1 vụ lúa

1

Kênh xây bề rộng đáy > 50 cm

đ/km/năm

3.500.000

2.800.000

2

Kênh xây bề rộng đáy ≤ 50 cm

đ/km/năm

3.000.000

2.400.000

3

Kênh đất bề rộng đáy từ 30 cm trở lên

đ/km/năm

4.000.000

3.200.000

4

Quản lý trạm bơm tưới cố định

đ/ha đất lúa/vụ

500.000

5

Quản lý đập hồ chứa

đ/ha đất lúa/năm

60.000

6

Quản lý đập dâng tự chảy kiên cố

đ/ha đất lúa/năm

40.000

7

Quản lý đập dâng tự chảy tạm

đ/ha đất lúa/năm

80.000

b) Nội dung chi: Tổng mức hỗ trợcho các loại hình công trình trên địa bàn cấp xã tính theo mức hỗ trợ (bảngtrên), được phân bổ cho 2 nhóm công việc chính như sau:

- Chi cho công tác vận hành, duytu bảo dưỡng công trình, giao khoán cho các tổ chức cá nhân trực tiếp khai tháccông trình thủy lợi là đơn vị thụ hưởng: 70% kinh phí được hỗ trợ theo bảngtrên.

Bao gồm các chi phí:

+ Chi trả tiền công người quản lý vậnhành, trông coi phân phối nước, công nạo vét, phát dọn công trình, kênh mương,bảo dưỡng máy móc thiết bị…

+ Chi trả tiền mua vật tư, nhiên liệu,điện năng để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị, mua vật liệu dựtrữ để phục vụ xử lý sự cố đối với đập, hồ chứa đề phòng sự cố khi có thiên taixảy ra (bao tải, cọc tre, đất, cát, đá hộc, dụng cụ, rọ đá, bạt chống thấm…).

+ Chi cho công tác bảo vệ côngtrình.

+ Chi khác (dụng cụ, bảo hộ lao động,văn phòng phẩm, hội họp…).

- Chi sửa chữa thường xuyên giaocho UBND xã thực hiện bằng 30% kinh phí được hỗ trợ theo bảng trên (Ban thủy lợigiúp UBND cấp xã điều hành việc sửa chữa).

Nội dung chi bao gồm: Chi mua vậttư kỹ thuật, vật liệu, chi nhân công kỹ thuật, nhân công huy động người hưởng lợitừ công trình tham gia thi công sửa chữa và chi hỗ trợ công tư vấn và quản lýgiám sát thi công bằng 5% giá trị xây lắp trước thuế của hạng mục sửa chữa.

3. Mức hỗ trợ kinh phí cho cơ quanchuyên môn cấp tỉnh cấp huyện để chi cho công tác đào tạo tập huấn nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý thủy nông cơ sở và công tác kiểm tra giámsát không quá 5% tổng kinh phí do Trung ương cấp bù thủy lợi phí cho tỉnh hàngnăm. Trong đó cấp tỉnh 1%, cấp huyện 4%.

4. Kinh phí Trung ương cấp còn lạisau khi đã phân bổ theo định mức cho các khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, doUBND tỉnh quản lý để chi cho các hoạt động khắc phục hạn hán, sửa chữa kịp thờinhững công trình bị hư hỏng do thiên tai phát sinh hàng năm.

Điều 4. Cơ chếđiều hành, quản lý nguồn kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí

1. Đối với khoản chi hỗ trợ Ban thủylợi xã:

a) Chi phụ cấp của từng cán bộ Banthủy lợi xã tùy theo mức đóng góp ngày công của cán bộ Ban thủy lợi do UBND xãquyết định không vượt quá định mức phân bổ để thực hiện;

b) Chi hỗ trợ hoạt động của Ban thủylợi: Hàng năm, Ban thủy lợi lập dự toán chi tiết các nội dung chi phù hợp với địnhmức, đơn giá hiện hành, không vượt quá kinh phí khoán theo định mức, trình UBNDxã phê duyệt để thực hiện.

2. Đối với kinh phí hỗ trợ cho côngtác vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ:

a) Kinh phí hỗ trợ cho công tác vậnhành, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi được phân bổ khoán cho đơn vị quảnlý thủy nông: Ban thủy lợi xã căn cứ tổng mức khoán chi của toàn xã và khối lượngcông tác vận hành duy tu bảo dưỡng của từng đơn vị trực tiếp quản lý công trìnhlập dự toán chi khoán gọn cho các đơn vị (hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước, tổnhóm quản lý thủy nông, cá nhân) đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ trìnhUBND cấp xã phê duyệt, làm căn cứ để Ban thủy lợi xã hợp đồng với từng đơn vịtrực tiếp quản lý khai thác các công trình thủy lợi. Chậm nhất sau 30 ngày kể từkhi nhận được Quyết định giao dự toán cho cấp xã, UBND cấp xã phải hoàn thànhthủ tục phê duyệt dự toán khoản khoán chi vận hành, duy tu bảo dưỡng cho cácđơn vị trực tiếp quản lý công trình thủy lợi. Các đơn vị ký hợp đồng lập phươngán chi theo các nội dung chi quy định, ưu tiên cho những công việc cấp thiết nhất,đảm bảo mục tiêu tưới tiêu cấp nước của công trình và phù hợp với định mức, đơngiá quy định của Nhà nước thông qua tập thể người dùng nước nhất trí để thực hiện.

b) Kinh phí hỗ trợ cho sửa chữa thườngxuyên của xã: Ban thủy lợi xã căn cứ báo cáo nhu cầu sửa chữa nhỏ của các tổ chức,cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi, tổ chức kiểm tra, khảo sát lậpdự toán chi tiết sửa chữa từng hạng mục đảm bảo tiết kiệm vốn theo hướng dẫn củaSở Nông nghiệp và PTNT, không vượt quá tổng nguồn vốn đã giao dự toán cho xã,trình Phòng Nông nghiệp và PTNT (kinh tế) thẩm định, UBND xã phê duyệt. Ban thủylợi xã căn cứ dự toán được duyệt ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân trực tiếp quảnlý khai thác công trình hoặc nhà thầu thi công để thực hiện sửa chữa. Chậm nhấtđến 30/9 hàng năm, UBND xã phải hoàn thành việc phê duyệt dự toán chi cho các hạngmục cần sửa chữa nhỏ để Ban thủy lợi xã có căn cứ hợp đồng thi công, hoàn thànhgọn việc sửa chữa trong năm.

3. Đối với kinh phí đào tạo, kiểmtra giám sát phân bổ cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giao Chi cục Thủy lợi căncứ định mức phân bổ, lập dự toán chi cho các hoạt động theo đúng định mức củaNhà nước, trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thẩm định để thực hiện;

4. Đối với kinh phí đào tạo, kiểmtra, giám sát phân bổ cho cơ quan chuyên môn cấp huyện, giao cho Phòng Nôngnghiệp PTNT (Phòng Kinh tế) lập dự toán chi cho các hoạt động theo đúng định mứccủa Nhà nước gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND cấp huyện phêduyệt để thực hiện.

5. Đối với kinh phí còn lại chưagiao kế hoạch cho các đơn vị thụ hưởng từ đầu năm, UBND tỉnh giao cho Sở Tàichính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giúp UBND tỉnh quản lý sử dụngcó hiệu quả. Hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp các nhu cầu đề nghị cấpkinh phí đột xuất của các huyện, thành phố để sửa chữa công trình thủy lợi bịthiên tai lũ lụt và khắc phục hạn hán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnhgiao dự toán cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.

Điều 5. Trình tựthực hiện Công tác lập, giao dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí cấpbù thủy lợi phí

1. Hàng năm căn cứ vào định mứcphân bổ của UBND tỉnh, quy mô các loại hình công trình thủy lợi tưới tiêu chodiện tích thuộc diện miễn thu thủy lợi phí của cấp xã. UBND các huyện, thành phốlập dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý khai thác, bảo dưỡng và sửa chữacác công trình thủy lợi trên địa bàn gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn. Thời điểm lập dự toán cùng với thời điểm lập dự toán ngân sáchhàng năm.

2. Căn cứ nguồn kinh phí miễn thủylợi phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh hàng năm; dự toán kinh phí củacác huyện, thành phố, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tổnghợp lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý khai thác, bảo dưỡng và sửachữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định giaodự toán cho các huyện, thành phố và đơn vị thụ hưởng ở tỉnh; UBND các huyện,thành phố quyết định giao kinh phí theo định mức quy định của tỉnh cho ngânsách các xã, phường, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ở cấp huyện.

3. UBND xã, phường, thị trấn quyếtđịnh giao kinh phí cho Ban Thủy lợi và các tổ chức trực tiếp quản lý khai tháccông trình thủy lợi trên địa bàn. Quyết định giao kinh phí của UBND xã, phường,thị trấn cho các đơn vị, tổ chức phải phân rõ một số nội dung: Chi hỗ trợ Banthủy lợi xã; Khoán chi vận hành bảo dưỡng theo từng đơn vị trực tiếp quản lý;Chi sửa chữa thường xuyên (do Ban thủy lợi xã điều hành).

4. Căn cứ quyết định của UBND tỉnh,Sở Tài chính thông báo kinh phí bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố vàđơn vị thụ hưởng kinh phí ở tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ quyết địnhgiao dự toán của UBND huyện, thành phố thực hiện thông báo bổ sung có mục tiêucho ngân sách các xã, phường, thị trấn và đơn vị thụ hưởng kinh phí ở huyện.

5. UBND các xã, phường, thị trấn,các đơn vị thụ hưởng thực hiện rút vốn ngân sách, thanh toán kinh phí cho các tổchức, cá nhân hoàn thành khối lượng công việc theo các chính sách chế độ, địnhmức hiện hành.

6. UBND cấp xã và các đơn vị thụ hưởngcó trách nhiệm quyết toán và báo cáo quyết toán nguồn kinh phí ngân sách cấp bùthủy lợi phí hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy địnhvề quản lý sử dụng nguồn kinh phí.

7. Các đơn vị được giao dự toán phảicó đầy đủ các chứng từ thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo hướngdẫn của liên Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Điều 6. Tổ chứcthực hiện

1. UBND các huyện, thành phố cótrách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên mônvà UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban thủy lợixã, các tổ chức trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn; tổchức điều tra, thống kê chính xác về số lượng công trình, quy mô, phân loại hạngmục được phân bổ kinh phí trên địa bàn làm cơ sở cho việc lập giao dự toán kinhphí hàng năm;

b) Kiểm tra, hướng dẫn công tác quảnlý khai thác công trình thủy lợi và việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù miễn thủylợi phí ở các xã trên địa bàn.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục, biểu mẫuchi tiết giúp các địa phương, cơ sở thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức quảnlý; công tác đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý thủy nông cơ sở; lập kế hoạchtưới tiêu cấp nước, kế hoạch tài chính; lập dự toán, thẩm định, phê duyệt giaodự toán chi và công tác cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiệnchính sách cấp bù thủy lợi phí đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả./.