UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chínhphủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thămdò, khai thác chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quảnlý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyếtđịnh số 14/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chếphối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh NghệAn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngànhcấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường