ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 22 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1965/TTr-SXD ngày 12/11/2013 và văn bản thẩm định số 1110/STP-XDKTVB ngày 31/10/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động trên địa bàn tỉnh Long An

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, SXD, S.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

QUY CHẾ

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Long An)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này xác định trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Các loại dự án bất động sản phải báo cáo theo quy định gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu kinh tế.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện).

3. Chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác báo cáo

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện và chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy định tại Điều 2 Quy chế này căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác báo cáo số liệu thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác báo cáo số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn mình quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện công tác báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ động tổ chức, phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp.

2. Về quan hệ phối hợp:

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

b) Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện thống nhất Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành tỉnh

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện, hướng dẫn và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế này;

b) Chịu trách nhiệm lập báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo theo những nội dung đã được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

c) Chịu trách nhiệm trong việc cung cấp đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác số liệu, thông tin về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản do các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và chủ đầu tư các dự án cung cấp;

d) Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối kỳ), hàng năm (trước ngày 20/12/) báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản, gửi Bộ Xây dựng theo quy định.

đ) Kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm về báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành tỉnh trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá bất động sản, giá bồi thường giải phóng mặt bằng và thẩm định giá bất động sản của chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin, số liệu tình hình thu ngân sách từ đất đai, giao dịch bất động sản cho cơ quan đầu mối để tổng hợp báo cáo theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, đồng thời rà soát đánh giá năng lực đầu tư của các chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn để trình UBND tỉnh cho tiếp tục đầu tư hoặc tạm dừng đối với những dự án không có khả năng đầu tư để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phối hợp Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, nhà ở công nhận trong khu, cụm công nghiệp của các chủ đầu tư; đồng thời cung cấp thông tin, số liệu tình hình triển khai dự án về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

6. Cục Thuế

Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các dự án bất động sản theo đúng quy định pháp luật và phối hợp, báo cáo các khoản thu ngân sách liên quan đến nhà, đất theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn quản lý;

2. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc cung cấp các thông tin, số liệu cho cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo;

3. Kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm về báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án bất động sản

Chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An có trách nhiệm báo cáo đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác những nội dung về: tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, tình hình kinh doanh tại dự án, nội dung chính của dự án sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng, gửi về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này và kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét,quyết định./.