1. Quyết định 58/2013/QĐ-UBND về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 58/2013/QĐ-UBND về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 58/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀGIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP vềviệc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất;

Căn cứ Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chếđộ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý củatỉnh được điều động, luân chuyển;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chínhsách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệpđại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 2593/STNMT ngày 12/11/2013 và Giám đốc SởTư pháp tại Báo cáo thẩm định số 04/BC-STP ngày 17/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụngđất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế đầu tưvà xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

QUY ĐỊNH

VỀĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBNDtỉnh Quảng Ngãi)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về một số nộidung thực hiện xây dựng khu dân cư, điểm dân cư tạo quỹ đất ở để đấu giá quyềnsử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng được xét giaođất để xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. UBND các xã, phường, thị trấn(gọi chung là cấp xã) xây dựng các khu dân cư tại địa phương để giao đất xâydựng nhà ở.

2. UBND cấp xã, Trung tâm Pháttriển quỹ đất thuộc UBND các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Trungtâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các tổ chức Nhà nước có chức năng phát triển quỹđất (gọi chung là chủ đầu tư), đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹthuật khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụngđất.

3. Hộ gia đình, cá nhân; đối tượngchính sách.

4. Cán bộ lãnh đạo được điều động.

5. Các đối tượng được thu hút vềcông tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

6. Tổ chức trong nước, hộ gia đình,cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đất khu dân cư, điểm dân cư nêutại quy định này được hiểu là đất được xác định để xây dựng nhà ở và các côngtrình công cộng, dịch vụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt gắn liền với khu dâncư.

2. Đối tượng chính sách

a) Là người có công với cách mạngđược quy định tại điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, Khoản 1, Điều 1, Pháplệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửađổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Thân nhân của liệt sĩ đang hưởngtiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định.

3. Các đối tượng được thu hút vềcông tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi là các đối tượng được quy định tại Điều1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 củaUBND tỉnh Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượngcao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnhQuảng Ngãi.

4. Đối tượng chính sách là hộ nghèođược quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giaiđoạn 2011- 2015.

Điều 4. Hạn mức giao đất và đấugiá đất

1. Hạn mức đất ở giao cho hộ giađình, cá nhân được áp dụng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Diện tích thửa đất đấu giá xâydựng nhà ở trong các khu quy hoạch hoặc xây dựng khu dân cư theo hình thức đầutư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt,nhưng không thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa đất theo quy định.

Điều 5. Quỹ đất để xây dựng khudân cư

1. Quỹ đất để xây dựng khu dân cưphải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

2. Việc triển khai thực hiện dự ánphải đảm bảo đúng mục đích, mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án được duyệt và đảmbảo hiệu quả sử dụng đất khu dân cư.

Chương 2.

TRÌNH TỰ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ

Điều 6. Giới thiệu địa điểm xâydựng khu dân cư

1. Đối với những nơi chưa có quyhoạch chi tiết (Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch mạng lưới điểm dân cưnông thôn) thì phải được cấp thẩm quyền giới thiệu địa điểm.

2. Chủ đầu tư hoặc cơ quan đượcgiao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hai (02) bộ hồ sơ (Một bộ gốc và một bộsao có chứng thực) tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định (hồ sơ đề nghịgiới thiệu địa điểm giao đất phải thể hiện rõ vị trí, diện tích đất cần giớithiệu, mục đích sử dụng đất).

Điều 7. Trình tự thủ tục quyhoạch xây dựng khu dân cư, điểm dân cư đã có các công trình cơ sở hạ tầng thiếtyếu để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn, đô thị được cấp có thẩm quyềnphê duyệt; chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hànhlập quy hoạch chi tiết khu dân cư, lập phương án bồi thường giải phóng mặtbằng, tái định cư, lập các thủ tục về thu hồi, giao đất theo quy định trình cấpcó thẩm quyền quyết định:

a) Phê duyệt quy hoạch chi tiết khudân cư.

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ,tái định cư đã được thẩm định. c) Quyết định thu hồi đất, giao đất.

Hồ sơ thu hồi đất, giao đất thựchiện theo khoản 3 Điều 8 Quy định này.

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

Trình tự giải quyết hồ sơ thực hiệntheo quy định tại khoản 4, Điều 8 Quy định này.

3. Sau khi có Quyết định thu hồiđất và giao đất của cấp có thẩm quyền để xây dựng khu dân cư. Tiến hành xétduyệt đối tượng được giao đất xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 9 Quy địnhnày và Quyết định giao đất cho từng hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở theohình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất thì thực hiện theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 8. Trình tự thủ tục quyhoạch xây dựng khu dân cư, điểm dân cư theo hình thức đầu tư xây dựng các côngtrình cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng

1. Căn cứ vào Quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất; quy hoạch xây dựng nông thôn, đô thị, văn bản giới thiệu địa điểmcủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ đầu tư tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấnđể khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu dân cư, lập dự án đầu tư (hoặc báo cáokinh tế kỹ thuật), lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập các thủtục về thu hồi, giao đất theo quy định.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạchchi tiết khu dân cư, dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Hồ sơ thu hồi đất, giao đất xâydựng khu dân cư gồm

a) Đơn xin giao đất của chủ đầu tư.

b) Văn bản đề nghị của UBND cấp xã,UBND cấp huyện kèm theo trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất hoặc trích đođịa chính khu đất nơi chưa có bản đồ địa chính.

c) Văn bản thoả thuận của Sở Xâydựng đối với những địa điểm:

- Trong quy hoạch xây dựng chung vàquy hoạch phân khu đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khu dân cư tập trung có quy mô từ05 ha trở lên. d) Văn bản thoả thuận đấu nối (nếu có).

Các khu dân cư có đấu nối với cáctuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện thì phải có ý kiến thoả thuậnđấu nối bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

e) Bản cam kết bảo vệ môi trườnghoặc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định của Luật Bảo vệ môitrường.

g) Các quyết định phê duyệt quyhoạch chi tiết khu dân cư (kèm theo hồ sơ qui hoạch chi tiết); dự án đầu tư xâydựng (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật); Quyết định phê duyệt phương án tổng thểvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư đã được thẩm định; Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, đất côngích (nếu có).

Chủ đầu tư tổng hợp các văn bản cóliên quan quy định tại Khoản này và nộp hai (02) bộ (một bộ gốc và một bộ sao),gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơvà lập thủ tục trình cấp có thẩm quyềt quyết định thu hồi đất, giao đất xâydựng công trình theo quy định của pháp luật.

4. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Trong thời hạn không quá mườilăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủyban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất;

b) Trong thời hạn không quá năm(05) ngày làm việc, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, giaođất, Sở Tài nguyên và Môi trường giao quyết định cho chủ đầu tư; Phòng Tàinguyên và Môi trường cáp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơicó đất tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư theo đúng quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Sau khi thực hiện đầu tư xâydựng hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo dự án được duyệt,chủ đầu tư lập thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Chương 3.

XÉT GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 9. Đối tượng, điều kiệnđược xét giao đất để xây dựng nhà ở

1. Đối tượng được xét giao đất: Làcông dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thuộc một trong các trườnghợp sau:

a) Đối tượng chính sách; hộ dânthuộc diện nghèo.

b) Cán bộ lãnh đạo được điều động:

- Cấp huyện: Cán bộ lãnh đạo tạithời điểm được điều động thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lýđiều động từ xã về huyện, thành phố.

- Cấp tỉnh: Cán bộ lãnh đạo tạithời điểm được điều động thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý điều động từhuyện về tỉnh.

c) Các đối tượng được thu hút vềcông tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

2. Điều kiện được xét giao đất

a) Đối tượng quy định tại Điểm aKhoản 1 điều này phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Phải đủ 18 tuổi trở lên.

- Chưa có nhà ở, đất ở riêng, chưađược giao đất ở hoặc hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở hoặc mua nhà ở theo Nghịđịnh số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Có hộ khẩu tại địa phương (xã,thị trấn đối với các huyện; xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi).

b) Đối tượng quy định tại Điểm bKhoản 1 Điều này phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Đối với cấp huyện: Chưa có đất ở,nhà ở hoặc chưa được giao đất ở, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở hoặc mua nhàở theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại thị trấn hoặc trungtâm huyện lỵ, thành phố.

- Đối với cấp tỉnh: Chưa có đất ở,nhà ở hoặc chưa được giao đất ở, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở hoặc mua nhàở theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại thành phố QuảngNgãi.

Các đối tượng trên có nhu cầu xingiao đất xây dựng nhà ở tại thị trấn hoặc Trung tâm huyện lỵ (đối với cấphuyện) và tại thành phố Quảng Ngãi (đối với cấp tỉnh) phải có khoảng cách từ15km trở lên từ nhà ở đến nơi được điều động nhận công tác.

c) Đối tượng quy định tại Điểm cKhoản 1 Điều này được UBND tỉnh tiếp nhận và phân công công tác tại tỉnh QuảngNgãi theo quy định hiện hành.

3. Giá đất giao đất có thu tiền sửdụng đất cho các đối tượng ở các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này là giá đất hiệnhành trong hạn mức giao đất do UBND tỉnh quy định trên địa bàn tỉnh.

4. Những trường hợp đặc biệt khácnhưng không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì Sở Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thammưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 10. Quỹ đất để xét giao đất

Quỹ đất để xét giao đất cho các đốitượng tại Điều 9 Quy định này là Quỹ đất (số lô đất) trong khu quy hoạch dân cưtheo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt được phân bổ như sau:

- Để lại không quá 15% số lô đất đểxét giao cho các đối tượng trên.

- Quỹ đất còn lại của dự án để đấugiá quyền sử dụng đất.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm chỉ đạo,thực hiện

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch sửdụng đất hàng năm được giao, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ các đơn vị trựcthuộc, các chủ đầu tư để triển khai thực hiện Quy định này đạt hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có vướng mắc, phát sinh thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, kiếnnghị UBND tỉnh (Qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để sửa đổi, bổ sung cho phùhợp./.

2. Quyết định 263/2006/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 263/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 10 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1311/TTr-QLGCS ngày 06/7/2006 về việc ban hành quy chế bán đất giáquyền sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

QUY CHẾ

ĐẤUGIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 263/2006/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc đấugiá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất.

Điều 2. Đối tượng được tham giađấu giá

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự ánđầu tư hoặc làm nhà ở.

Điều 3. Các trường hợp được nhànước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

a) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ giađình, cá nhân trừ trường hợp giao đất tái định cư hoặc đầu tư xây dựng nhà ở xãhội;

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán vàcho thuê, trừ trường hợp xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu côngnghiệp;

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê;

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn chođầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựngcơ sở sản xuất, kinh doanh;

e) Sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2.Giao đất theo hình thức khác naychuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất,trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất;

3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuêđất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thịtrấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối.

4. Các trường hợp khác do Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Thẩm quyền quyết địnhgiao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đấtnào, dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hìnhthức đấu giá đối với loại đất đó, dự án đó.

Điều 5. Điều kiện về các thửađất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chitiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp cóthẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Đã được bồi thường giải phóngmặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Điều kiện được đăng kýtham gia đấu giá

Các đối tượng quy định tại Điều 2của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấugiá theo mẫu do Hội đồng đấu giá đất hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấugiá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúngmục đích, đúng quy hoạch trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặckhả năng tài chính.

a) Đối với tổ chức phải có đủ điềukiện về vốn kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định củapháp luật (Phương án cụ thể sẽ được quy định trong hồ sơ mời đấu giá);

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phảicó khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở hộ gia đình,cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cánhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có haidoanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệptham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công tycon, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ đượcmột doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 7. Hội đồng đấu giá quyềnsử dụng đất (gọi tắt là Hội đồng đấu giá)

a) Hội đồng đấu giá cấp tỉnh gồm:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làmChủ tịch Hội đồng;

- Lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Chủtịch Hội đồng thường trực;

- Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trườnglàm thành viên;

- Lãnh đạo Sở Xây dựng làm thànhviên;

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tưlàm thành viên;

- Lãnh đạo Cục Thuế làm thànhviên;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện,thị xã có đất đấu giá làm thành viên.

Trường hợp cần thiết Ủy ban nhândân tỉnh sẽ phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng đấu giá cấp huyện.

b) Trách nhiệm của Hội đồng:

- Chứng kiến phiên đấu giá;

- Xây dựng và trình duyệt Phươngán đấu giá;

- Thành lập tổ chuyên viên giúp việcđể phục vụ công tác định giá và tổ chức bán đấu giá. Thành viên của tổ chuyênviên giúp việc và nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quy định cụ thể.

Điều 8. Thông báo tổ chức đấugiá

1. Trước khi tiến hành đấu giá đất30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyềnsử dụng đất thông báo công khai lô đất, thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất hailần trong thời gian hai tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng sau:

- Báo Ninh Thuận;

- Đài Phát thanh và Truyền hình NinhThuận;

- Website:http://www.ninhthuan.gov.vn/thongtindaugiabatdongsan;

- Điểm thông tin bán đấu giá củatỉnh;

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn nơi có thửa đất đấu giá;

- Trường hợp bán đấu giá cao (hoặcđấu giá cho thuê) đất dự án thì thông báo thêm trên Website của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

2. Nội dung thông báo công khai gồm:địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại,quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạchxây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểmtiến hành đấu giá đất và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất. Căn cứyêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra đấu giá, Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh việc công bố công khai hoặc không công bố công khai giá khởi điểm.

Điều 9. Thủ tục đấu giá.

1. Đối với cá nhân:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giádo Hội đồng bán đấu giá phát hành;

- Có bản sao hộ khẩu và Chứngminh nhân dân.

2. Đối với tổ chức:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giádo Hội đồng bán đấu giá phát hành;

- Có bản sao Giấy phép thành lậpdoanh nghiệp.

Điều 10. Đăng ký tham gia đấugiá

1. Các đối tượng có đủ điều kiệntham gia đấu giá đất theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này được đăng ký và hoàntất thủ tục đăng ký tr­ước hai ngày mở phiên đấu giá đất (được quy định cụ thểtrong hồ sơ mời đấu giá).

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơtham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh -tiền đặt trước) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng cuộc đấu giá nhưngtối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Tiền đặt cọc được quyđịnh dưới hai hình thức tiền mặt nộp tại đơn vị tổ chức bán đấu giá hoặc tiền bảolãnh tại ngân hàng. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụngđất hoặc tiền thuê đất phải nộp (được quy định cụ thể trong hồ sơ mời đấu giá).

Được hoàn tiền đặt cọc trong cáctrường hợp sau:

- Không trúng đấu giá, sẽ được trảlại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

- Đã đăng ký tham gia đấu giá nhưngxin rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giáquy định tại khoản 1 điều này;

- Ng­ười trúng giá bổ sung từ chốikhông nhận quyền sử dụng đất quy định tại mục d khoản 3 Điều 12 của Quy chế này.

Không được hoàn tiền đặt cọc và phảinộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước trong các trường hợp sau:

- Đã đăng ký tham gia đấu giá nhưngkhông tham gia đấu giá;

- Đã tham gia đấu giá từ vòng thứhai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trựctiếp;

- Trúng đấu giá nhưng từ chối nhậnquyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả;

- Vi phạm quy chế đấu giá của cuộcđấu giá đó.

b) Phí đấu giá: khoản phí này ngườimua phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá, được sử dụng cho việc tổ chức thựchiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấugiá. Mức phí đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho từng loại thửa đấtghi trong Phương án đấu giá (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua).

Điều 11. Giá khởi điểm và bướcgiá để đấu giá

1. Giá khởi điểm đấu giá

Giá khởi điểm là căn cứ đấu giá quyềnsử dụng; được ấn định mức giá trên một đơn vị diện tích (m2) do Hội đồng đấugiá xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện đấu giá. Giákhởi điểm không được thấp hơn giá giao đất, giá cho thuê đất do Ủy ban nhân dântỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2. Bước giá đấu giá là chênh lệchgiữa giá trả lần sau và giá trả lần trước cao nhất liền kề cho 1m2 đất. Được xácđịnh trong Phương án đấu giá được duyệt.

Điều 12. Tổ chức đấu giá

1. Điều kiện để tổ chức cuộc đấugiá: Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng đấugiá (trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) và từ 02 (hai) kháchhàng trở lên tham dự cuộc đấu giá.

Trường hợp đã hết thời hạn đăng kýtham gia đấu giá nhưng chỉ có một người đăng ký tham dự và trả giá bằng giá khởiđiểm của lô đất thì Hội đồng bán đấu giá đất trình Ủy ban nhân dân xem xét, quyếtđịnh bán.

2. Trình tự mở phiên đấu giá

a) Giới thiệu thành viên Hội đồngđấu giá, người điều hành, người giúp việc;

b) Điểm danh khách hàng đã đăng kýtham gia đấu giá, công bố người có đủ điểu kiện tham gia đấu giá;

c) Người điều hành đấu giá giới thiệuQuy chế đấu giá;

d) Giới thiệu toàn bộ thông tin cóliên quan đến lô đất bán đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá,phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu kín) cho khách hàngtham gia đấu giá và các thủ tục cần thiết khác.

3. Hình thức và trình tự đấu giá

Thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếphoặc đấu giá công khai bằng lời nói cụ thể như sau:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không có khách hàng yêu cầu đấu giátiếp thì khách hàng có mức giá trả cao nhất là khách hàng trúng đấu giá đất.Giá khởi điểm của mỗi vòng đấu là lấy giá của khách hàng trả giá cao nhất ở mỗivòng đấu cộng với bước giá quy định.

Trường hợp tất cả các đối tượng thamgia đấu giá ở vòng thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá thì Hội đồng tuyênbố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽ xem xét lại điều chỉnh lại mức giákhởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khácdo Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định;

b) Đấu giá công khai bằng lời: kháchhàng tham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khi không cònkhách hàng yêu cầu đấu giá tiếp. Khách hàng có mức giá trả cao nhất là kháchhàng trúng đấu giá. Giá khởi điểm như khoản a mục 3 Điều 11;

c) Ng­ười điều hành đấu giá sẽ nhắclại giá của khách hàng đã kêu giá cao nhất của từng vòng đấu và thời gian quyđịnh là 3 phút cho 3 lần nhắc giá, nếu quá thời gian trên (3 phút) không có aikêu giá mới, thì khách hàng kêu giá cao nhất là người trúng đấu giá;

d) Tr­ường hợp người trúng đấu giáđất từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì khách hàngbỏ giá thấp hơn liền kề (thứ nhì) được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúnggiá bổ sung. Với điều kiện giá trả của khách hàng liền kề so với giá trả của kháchhàng thứ nhất phải có hiệu số bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã đặt cọc.Nếu khách hàng trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất, thì Hộiđồng đấu giá ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổchức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

4. Nội dung biên bản của mỗi vòngđấu giá.

Ngoài những nội dung cần thiết củamột biên bản thông thường, biên bản của mỗi vòng đấu giá còn gồm những nội dungsau:

a) Địa điểm tổ chức đấu giá;

b) Thành phần Hội đồng đấu giá;

c) Số người tham gia đấu giá;

d) Mức giá khởi điểm;

đ) Mức giá bỏ cao nhất;

e) Mức giá bỏ thấp nhất;

f) Kết luận;

g) Hiệu lực (đối với vòng đấu giácuối cùng);

h) Ngày bàn giao;

i) Ngày ký hợp đồng, và nộp tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định;

k) Ngày hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Điều 13. Xem xét và phê duyệtkết quả đấu giá

1.Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hộiđồng đấu giá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

2. Nội dung phê duyệt kết quả đấugiá gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng giá (đối vớitổ chức ghi rõ tên tổ chức và số tài khoản), vị trí thửa đất, tổng số tiền phảinộp vào ngân sách Nhà nước và các nội dung cần thiết khác.

Điều 14. Giao đất, cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Căn cứ vào quyết định phê duyệtkết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận đã nộp đủtiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyênvà môi trường cấp tỉnh (hoặc cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức việc bàn giaođất tại thực địa; lập hồ sơ giao đất (hoặc cho thuê đất) và cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền quy định tại Luật Đấtđai.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhthời hạn thực hiện các nhiệm vụ trên đây của cơ quan tài nguyên và môi trườngphù hợp với quy định hiện hành của pháp luật đất đai.

2. Quyết định giao đất, cho thuêđất, văn bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người được giaođất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 15. Quyền lợi và nghĩa vụcủa người trúng đấu giá

1. Quyền lợi: được Nhà nước giaođất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghĩa vụ: Thực hiện đúng các camkết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quanNhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16. Quản lý và sử dụng tiềnthu được từ đấu giá

1. Trường hợp đấu giá khu đất thuộcquỹ đất dùng để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì số tiền còn lại saukhi đã thanh toán giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư vàkinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đất sẽ được nộp vào tài khoản riêng dosở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngchung theo dự án được duyệt.

2. Trường hợp đấu giá đất thuộc quỹđất dùng để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng chung của tỉnh thì số tiền thu đượcsau khi thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đất và chi phí đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước hàngnăm và được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án đượcduyệt. Việc phân chi khoản thu này giữa các cấp ngân sách do Hội đồng nhân dântỉnh quy định.

3. Trường hợp đấu giá để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất không thuộc phạm vi khoản 1, khoản 2Điều này thì số tiền thu được sau khi đã thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóngmặt bằng đất và chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật sẽ được nộpvào Ngân sách Nhà nước hàng năm. Việc phân chi khoản thu này giữa các cấp ngânsách do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các sở,ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

1. Sở Tài chính là cơ quan thườngtrực của Hội đồng đấu giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơquan liên quan để tổ chức thực hiện Quy chế này; đồng thời chủ động tham mưu,đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định hoặc phân cấp cho Ủyban nhân dân cấp huyện thành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vàphương án xây dựng kết cấu hạ tầng (nếu có) để thực hiện đấu giá đất;

b) Quyết định hoặc phân cấp cho Ủyban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đấu giá cấp huyện hoặc quyết định giaoviệc tổ chức đấu giá cho tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sửdụng đất, chỉ đạo việc tổ chức đấu giá đất;

c) Phê duyệt hoặc phân cấp, ủy quyềnphê duyệt Phương án đấu giá từng phiên đấu giá đất;

d) Phê duyệt kết quả đấu giá đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định;

đ) Lập báo cáo kết quả đấu giá giaođất, cho thuê đất để Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ theo định kỳ hàng quý;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặcPhòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện, thị xã) có trách nhiệm tổ chứcviệc bàn giao đất tại thực địa; lập hồ sơ, trình giao đất hoặc cho thuê đất vàcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá đất theo thảmquyền quy định tại Luật Đất đai.

4. Sở Xây dựng chủ trì tổ chức kiểmtra, giám sát việc thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đảm bảođúng quy hoạch đã được duyệt.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìphối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình duyệt danh mục các công trìnhsử dụng từ nguồn vốn thu đấu giá đất vào kỳ kế hoạch hàng năm.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xãcó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình thực hiện cáccông việc trên.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Nếu thành viên Hội đồng đấu giá hoặctổ chức Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất được giao thực hiện đấugiá và các cá nhân khác có liên quan đến cuộc đấu giá cố ý làm trái quy địnhcủa Quy chế này, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới cho người thamgia đấu giá mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thànhthì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của phápluật.

Điều 19. Giải quyết khiếu nại,tố cáo

Các khiếu nại tố cáo có liên quanđến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định của Phápluật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá đất.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quy định về đấu giá tại Quy chếnày có thể áp dụng đối với các trường hợp đấu giá để xử lý hợp đồng thế chấp, bảolãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất để thu hồi nợ theo quyết định của cơ quanNhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ quy định tại quy chế nàycác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Tài chính) để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

3. Quyết định 66/2012/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHHỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2133/STC-QLG &CS ngày 23/8/2012 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Vănbản số 1143/BCTĐ-STP ngày 22/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đấtnăm 2012 với mức K = 1 để tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạnmức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở(công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng có hiện trạng là đất ở,chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ởcủa hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường; Cục trưởng Cụcthuế; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

4. Quyết định 1658/QĐ-UB năm 2005 điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách do tỉnh Ninh Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIATIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhândân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phânchia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 503/TC-THNS ngày 15/4/2005về việc sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhànước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền sử dụng đấtgiữa các cấp ngân sách như sau:

1- Đối với loại đất thu hồi của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơquan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước,các đơn vị thuê đất và đất chuyên dùng, số tiền sử dụng đất thu được từ giaođất, đấu giá quyền sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa cáccấp ngân sách như sau:

+ Ngân sách tỉnh được hưởng 90%

+ Ngân sách huyện, thị xã nơi có đất thu hồi được hưởng 10%

Việc hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn có đất thu hồi do Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và chi phí đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá không được vượt quá 20% tổng số tiềnthu về từ đấu giá quyền sử dụng đất và được phản ánh vào ngân sách huyện, thịxã.

3- Đối với diện tích đất khác (ngoài loại đất quy định tại điểm 1), sốtiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừchi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầngkhu vực đất đấu giá, được nộp vào ngân sách Nhà nước và phân chia tỷ lệ phầntrăm (%) được hưởng giữa các cấp ngân sách như sau:

STT

Huyện, thị xã

Tỷ lệ (%) phân chia

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã, phường, thị trấn

1

Thị xã Ninh Bình

60

30

10

2

Thị xã Tam Điệp

Các phường, Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Yên Bình

30

50

20

Các xã phường còn lại

20

30

50

3

Huyện Hoa Lư

TT Thiên Tôn

20

40

40

Các xã còn lại

20

30

50

4

Huyện Kim Sơn

Xã Kim Đông, TT Phát Diệm, TT Bình Minh

20

40

40

Các xã còn lại

20

30

50

5

Huyện Nho Quan

TT Nho Quan và các xã: Đồng Phong, Lạng Phong

10

50

40

Các xã Phú Lộc, Quỳnh lưu, Sơn hà, Lạc Vân

10

40

50

Các xã còn lại

10

30

60

6

Huyện Gia Viễn

TT Me và các xã Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Thanh

10

50

40

Các xã Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Hoà, Gia Hưng, Gia Trung

10

20

70

Các xã còn lại

10

40

50

7

Huyện Yên Khánh

TT Yên Ninh và các xã Khánh phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Nhạc

10

30

60

Các xã: Khánh Thành, K10hánh Tiên, Khánh Thuỷ, Khánh Công

10

10

80

Các xã còn lại

10

20

70

8

Huyện Yên Mô

TT Yên Thịnh và xã Yên Phú

10

40

50

Các xã còn lại

10

30

60

Điều 2: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nướctỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát UBND các huyện, thịxã thực hiện quyết định này.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005, thaythế Quyết định số 2570/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của UBND tỉnh về việc sửađổi, bổ sung Quy định về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,Hội đoàn thể, đơn vị của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ tài chính (Để báo cáo)
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó CT
- Văn phòng Đoàn ĐB QH
- HĐND tỉnh
- Các CPVP UBND tỉnh
- Lưu VT, VP5

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thanh

5. Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày16/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, về thi hành Luật Đất đai; Nghị địnhsố 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp, Quy định chi tiết và hướng dẫnthực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản; Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, hướngdẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sửdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp, tại Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 13/11/2013, về việc ban hành Quy chế bánđấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 882/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Quy chế Đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố: các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh, Website PUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8, STP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

QUY CHẾ

BÁNĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc đấugiá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để Nhà nước thực hiện việc giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức phát triển quỹ đấthoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất;

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tàisản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản;

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có khả năng về tài chính và nhu cầu sửdụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc xây dựng nhà để ở theo quy hoạch đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Các đối tượng khác có liên quanđến đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuêđất.

Điều 3. Đối tượng không đượctham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vidân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định từĐiều 21 đến Điều 23 của Bộ Luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá khôngnhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Những người làm việc trong tổchức bán đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó;người trực tiếp giám định, định giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruộtcủa người đó.

- Người được cấp có thẩm quyền ủyquyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; người có thẩmquyền quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người kýhợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của nhà nước;

- Người không được nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đấtcó thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 4. Các trường hợp được Nhànước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Giao đất có thu tiền sử dụngđất:

a) Xây dựng nhà ở của hộ gia đình,cá nhân (trừ các trường hợp giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cưtheo các dự án của Nhà nước và các hộ gia đình chính sách theo quy định)

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê (trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho sinh viên,công nhân khu công nghiệp).

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê.

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn chođầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung trên địa bàn tỉnh.

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Giao đất theo hình thức khác naychuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất(trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất).

3. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuêđất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thịtrấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

4. Cho thuê đất để thực hiện dự ánđầu tư xây dựng nhà ở, để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nướcngoài, cá nhân và tổ chức nước ngoài thực hiện.

Điều 5. Thẩm quyền quyết địnhgiao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giaođất, cho thuê đất tho quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đất nào,dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thứcđấu giá đối với loại đất đó, dự án đó:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhgiao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, các cơ sở tôn giáo trong nước;người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố (gọi chung là cấp huyện), quyết định giao đất, cho thuê đất đối với hộ giađình, cá nhân.

Điều 6. Điều kiện về các thửađất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch, kế hoạch xâydựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công khai theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Có phương án đấu giá được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

3. Đã thu hồi và hoàn thành côngtác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Điều 7. Điều kiện được đăng kýtham gia đấu giá

Các đối tượng không thuộc trườnghợp quy định tại Điều 3 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủcác điều kiện sau:

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấugiá theo mẫu do Cơ quan bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Tổ chức đấu giáchuyên nghiệp phát hành; trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mụcđích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính

a) Đối với tổ chức phải có đủ điềukiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhânphải có đủ điều kiện về khả năng tải chính để thực hiện dự án hoặc phương ánđầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa)làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giákhông cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cánhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai(2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một doanhnghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ vàCông ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thìchỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

4. Các đối tượng tham gia đấu giáphải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp cáckhoản tiền đặt trước, phí đấu giá theo quy định.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 8. Xác định giá khởi điểm,bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất

1. Giá khởi điểm bán đấu giá quyềnsử dụng đất được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá với Tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp hoặc trước khi thông báo bán đấu giá đối với Hội đồng đấugiá trong trường hợp đặc biệt.

a) Nguyên tắc xác định giá khởiđiểm:

- Giá khởi điểm đấu giá để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sát với giá chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trên thị trường trong điềukiện bình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mớicủa thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đấtdo UBND tỉnh công bố hàng năm theo quy định của Chính phủ:

- Mức giá khởi điểm bán đấu giácũng chính là giá sàn bán đấu giá.

b) Thẩm quyền quyết định giá khởiđiểm đấu giá:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiSở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan xác địnhmức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, các cơquan được giao xác định giá khởi điểm để đấu giá có thể thuê các tổ chức cóchức năng thẩm định giá xác định giá khởi điểm bán đấu giá để trình Chủ tịchUBND tỉnh quyết định.

c) Giá khởi điểm trong quá trìnhbán đấu giá:

- Mức giá khởi điểm đấu giá do UBNDtỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính phải được công bố công khaitrước khi bán đấu giá và là mức giá khởi điểm cho vòng đấu đầu tiên.

- Mức giá khởi điểm của vòng đấutiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá liền kề trước đó cộng vớibước giá theo quy định tại quy chế này.

2. Bước giá: Là một khoảng tiềnchênh lệch tối thiểu giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước với mức giákhởi điểm của vòng đấu tiếp theo và được cố định cho tất cả các vòng đấu.

Trong từng vòng đấu người tham giađấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảotăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng vớibước giá qui định.

Điều 9. Cơ quan được giao ký kếthợp đồng bán đấu giá QSD đất

1. Tổ chức phát triển quỹ đất hoặccơ quan được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giáquyền sử dụng đất phải ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

2. Nội dung cụ thể của Hợp đồng bánđấu giá quyền sử dụng đất được lập bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều25 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

3. Khi ký kết Hợp đồng bán đấu giáquyền sử dụng đất, tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm cung cấp cho tổ chứcbán đấu giá hồ sơ về các thửa đất được đưa ra bán đấu giá và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về hồ sơ đó. Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt quy hoạchsử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu đất bán đấugiá; Quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quyết định thu hồi đất, chuyểnmục đích sử dụng đất (nếu có);

c) Quyết định phê duyệt giá khởiđiểm.

d) Bản đồ địa chính hoặc bản đồ quyhoạch chi tiết trong khu dân cư.

4. Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các thông tin về hồ sơ do tổchức phát triển quỹ đất đã cung cấp.

Điều 10. Lựa chọn tổ chức bánđấu giá QSD đất:

1. Sau khi giá khởi điểm quyền sửdụng lô đất, thửa đất được đấu giá được phê duyệt, đơn vị được giao nhiệm vụthực hiện đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký hợpđồng bán đấu giá theo quy định (theo khoản 2, Điều 25, Nghị định 17/2010/NĐ-CP )

2. Các tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, doanhnghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản2, Điều 14, Nghị định 17/2010/NĐ-CP .

Các quy định về quyền và nghĩa vụcủa tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp áp dụng theo Điều 17, 18 Nghị định số17/2010/NĐ-CP .

Điều 11. Hội đồng bán đấu giátrong trường hợp đặc biệt

1. Hội đồng bán đấu giá trongtrường hợp đặc biệt cấp huyện, cấp tỉnh do UBND huyện, tỉnh thành lập, để tổchức bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất có giá trị lớn, có tính chất phứctạp, hoặc không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thuộc các dự án docấp đó quản lý và quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo danh mục đã được UBNDcấp mình phê duyệt.

2. Thành phần của Hội đồng bán đấugiá trong trường hợp đặc biệt phải đảm bảo theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản.

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồngbán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo Điều 21 Nghị định số17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản.

Điều 12. Niêm yết, thông báocông khai việc bán đấu giá QSD đất

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản phảiniêm yết việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại nơi bán đấu giá, nơi có thửađất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có quyền sử dụng đất được bánđấu giá chậm nhất là 30 ngày trước khi tiến hành bán đấu giá.

Trước khi tiến hành đấu giá 30ngày, đồng thời với việc niêm yết thì phải thông báo công khai thửa đất đấu giáít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên một trong các phương tiện thôngtin đại chúng: như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, cổngthông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

2. Nội dung thông báo, niêm yếtcông khai gồm: Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức bán đấu giá; địa điểm, diệntích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sửdụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chitiết, thời hạn sử dụng đất; giá khởi điểm bán đấu giá; thời gian, địa điểm đăngký tham gia đấu giá; địa điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liênquan đến việc bán đấu giá.

Điều 13. Trình tự tiến hành cuộcđấu giá QSD đất

Trình tự tiến hành cuộc đấu giá đượcthực hiện theo Điều 34, Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Điều 15, Thông tư23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp.

Điều 14. Thẩm định và phê duyệtkết quả bán đấu giá:

Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việckể từ ngày có kết quả trúng đấu giá, Tổ chức bán đấu giá thông báo bằng văn bảnvề kết quả bán đấu giá thành cho Tổ chức phát triển quỹ đất phối hợp với cơquan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bánđấu giá, cụ thể:

1. Giám đốc Sở Tài chính thẩm địnhvà trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

2. Nội dung thẩm định và phê duyệtkết quả đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Họ tên, địa chỉ người trúng đấu giá, vịtrí và diện tích của thửa đất trúng đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá phảinộp.

3. Thời hạn thẩm định và phê duyệtkết quả đấu giá không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bảnthông báo kết quả đấu giá của tổ chức bán đấu giá.

Điều 15. Thanh lý Hợp đồng bánđấu giá QSD đất

1. Sau khi khách hàng trúng đấu giánộp đủ tiền sử dụng đất, Tổ chức bán đấu giá tiến hành thanh lý hợp đồng bánđấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức phát triển quỹ đất.

2. Việc thanh lý được lập thành vănbản và có các nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của Tổ chức pháttriển quỹ đất, Tổ chức bán đấu giá.

b) Số lượng thửa đất đã tổ chức đấugiá.

c) Giá khởi điểm của thửa đất; Giábán thửa đất.

d) Phí, chi phí bán đấu giá QSD đấttrong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá QSD đất trong trườnghợp bán đấu giá không thành;

e) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

f) Các nội dung khác do các bênthỏa thuận.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ củangười trúng đấu giá QSD đất

1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức,cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất được xác định từ thời điểm quyết địnhphê duyệt kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giáQSD đất có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Được Nhà nước giao đất, cho thuêđất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt.

b) Được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Nộp 100% số tiền sử dụng đất vàongân sách nhà nước theo đúng thời hạn qui định.

d) Thực hiện đầy đủ các quyền,nghĩa vụ được xác định trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cácquyền, nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

Điều 17. Các quy định liên quankhác trong quá trình bán đấu giá đất:

1. Về rút lại giá đã trả: Theo quyđịnh Điều 38 Nghị định 17/2010/NĐ-CP .

2. Từ chối không nhận quyền sử dụngđất:

Tại cuộc bán đấu giá, khi đấu giáviên điều hành cuộc bán đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà người này từchối nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất thì quyền sử dụng đất, quyền thuêđất được Tổ chức bán đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá cho người trả giá thấphơn liền kề nếu giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước của người đó ít nhấtbằng giá đã trả của người từ chối nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp từ chối nhận quyềnsử dụng đất nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giáliền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từchối nhận quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất được giao cho một trong sốngười cùng trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn rangười trúng đấu giá.

Trong trường hợp giá liền kề cộngvới khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối nhận QSD đất thìcuộc đấu bán đấu giá coi như không thành.

Trong trường hợp người trả giá liềnkề không đồng ý trả giá trong các trường hợp nêu trên thì cuộc bán đấu giá coinhư không thành.

Khoản tiền đặt trước của người từchối nhận quyền sử dụng đất thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

3. Tổ chức đấu giá lại:

Trong trường hợp khu đất, lô đấthoặc dự án đấu giá không thành thì phải tổ chức đấu giá lại.

Trong trường hợp tổ chức bán đấugiá lại thì trình tự thủ tục bán đấu giá lại được tiến hành như đối với việcbán đấu giá tài sản lần đầu.

Điều 18. Thu, nộp tiền trúng đấugiá

1. Căn cứ Quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá, chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc Tổ chức phát triển quỹ đấtphối hợp cùng cơ quan thuế có văn bản thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuêđất và các khoản nộp khác (nếu có) gửi đến người trúng đấu giá.

2. Trong thời hạn không quá 15(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quanthuế, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụngđất và các khoản phí, lệ phí theo quy định bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tạiđịa điểm nộp tiền theo thông báo.

Điều 19. Giao đất, cấp GCN QSDđất cho người trúng đấu giá

1. Hội đồng đấu giá trong trườnghợp đặc biệt hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện phương án bán đấu giá(trường hợp thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) có trách nhiệm phối hợp với cơquan Tài nguyên môi trường, các cơ quan liên quan bàn giao đất trên thực địacho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

2. Căn cứ vào Biên bản bán đấu giá,quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xácnhận người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. Cơ quan Tàinguyên môi trường trình UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện quyết định giao đất, chothuê đất theo quy định của Luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường, PhòngTài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền được phân cấp có trách nhiệm phối hợpvới UBND cấp xã bàn giao đất trên thực địa, trình cấp GCN quyền sử dụng đấttheo quy định pháp luật và các giấy tờ liên quan khác theo đúng biên bản đấugiá, quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký quyền sử dụng đất trong thờihạn 30 ngày.

3. Quyết định giao đất, cho thuêđất, văn bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người đượcgiao đất, cho thuê đất đăng ký QSD đất.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của các cơquan nhà nước

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định hoặc phân cấp cho Ủyban nhân dân cấp huyện quyết định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng vàphương án xây dựng kết cấu hạ tầng (nếu có) để thực hiện đấu giá.

b) Phê duyệt kết quả đấu giá đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo thẩm quyền.

c) Chỉ đạo việc giao đất, cho thuêđất, hoàn thành hồ sơ về đất đai cho người trúng đấu giá.

d) Kiểm tra, giám sát việc thựchiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch đã đượcduyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cótrách nhiệm:

a) Xây dựng giá khởi điểm, bước giágửi Sở Tài chính thẩm định.

b) Phê duyệt giá khởi điểm quyền sửdụng đất thuộc thẩm quyền do Hội đồng xác định giá khởi điểm cấp huyện, thànhphố trình.

c) Phê duyệt kết quả đấu giá doTrung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệtcấp huyện trình.

d) Thanh toán các khoản phí, chiphí cho các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật.

e) Quyết định giao đất, cho thuêđất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩmquyền.

f) Kiểm tra, giám sát việc thựchiện dự án của người trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch, đúng thời gian theoquy định.

g) Báo cáo kết quả thực hiện đấugiá để giao đất, cho thuê đất về Sở Tư pháp, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

3. Các sở, ban, ngành của tỉnh cótrách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhban hành các văn bản quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này;

- Hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá choTổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý viphạm về tổ chức, hoạt động đấu giá theo thẩm quyền.

b) Sở Tài chính:

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dântỉnh quyết định giá khởi điểm, bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất và kếtquả đấu giá theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Tổ chức phát triểnquỹ đất của tỉnh;

- Hướng dẫn việc thanh toán cáckhoản phí, chi phí cho các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tổ chức đấu giáquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả thực hiện đấugiá quyền sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhândân tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất để đấu giá;

- Tổ chức thẩm định, trình Ủy bannhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh để đấu giá và kiểm tra việc thực hiện;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người trúng đấu giá theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các Sở, ngành liênquan hướng dẫn và chỉ đạo Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất, Tổ chức pháttriển quỹ đất thực hiện thu, nộp tiền trúng đấu giá và giao đất, cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

d) Sở Xây dựng: Xác định vị trí,thỏa thuận quy hoạch, xác định chỉ giới đường đỏ, hướng dẫn lập và chấp thuậnquy hoạch tổng mặt bằng khu đất.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợpkế hoạch sử dụng nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất; tham mưu cho UBNDtỉnh phân bố chỉ tiêu đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồnđấu giá quyền sử dụng đất.

f) Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với cácSở, ngành liên quan hướng dẫn chỉ đạo Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước cấp huyệnthu, nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá.

g) Kho bạc nhà nước tỉnh: Phối hợpvới các Sở, ngành liên quan hướng dẫn và chỉ đạo Kho bạc nhà nước cấp huyệnthu, nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá.

Điều 21. Trách nhiệm của Tổ chứcphát triển Quỹ đất

1. Trước khi tổ chức đấu giá:

- Quy hoạch, giải phóng mặt bằng,xây dựng cơ sở hạ tầng, cắm mốc giới, phân lô, thửa;

- Lập kế hoạch bán đấu giá quyền sửdụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thông báo kế hoạch bán đấu giáquyền sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Tổ chức bánđấu giá;

- Tổ chức hướng dẫn cho khách hàngxem bản đồ quy hoạch và xem đất trên thực địa;

- Cử đại diện tham dự phiên đấu giádo Tổ chức bán đấu giá tổ chức.

2. Sau khi có kết quả đấu giá do Tổchức bán đấu giá cung cấp:

- Phối hợp với cơ quan có liên quantrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá;

- Hướng dẫn người trúng đấu giá nộptiền mua quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ vào ngân sách Nhà nước;

- Hoàn tất thủ tục để cơ quan cóthẩm quyền cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá;

- Chủ trì, phối hợp với Tổ chức bánđấu giá và các cơ quan hữu quan thực hiện giao quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá.

3. Chịu trách nhiệm thực hiện đầyđủ những nội dung đã công bố khi ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá về quyhoạch, về cơ sở hạ tầng... để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng đấugiá.

Điều 22. Trách nhiệm của Tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp

1. Xây dựng kế hoạch bán đấu giáquyền sử dụng đất; phối hợp với Tổ chức phát triển quỹ đất để bố trí thời gianđấu giá cho phù hợp.

2. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đấttheo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Chương II Quy chế này.

3. Thông báo kết quả đấu giá cho Tổchức phát triển quỹ đất.

4. Cử người phối hợp với Tổ chứcphát triển quỹ đất và các cơ quan có liên quan thực hiện giao đất cho ngườitrúng đấu giá.

Điều 23. Điều khoản thi hành

Căn cứ Quy chế này, các Sở, banngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, giải quyết./.