ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHOVIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNGTÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối vớicán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bándâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 25/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chếđộ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý ngườinghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy thay thế Thông tưsố 12/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2002 của liên Bộ Tài chính, BộLao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 474/TT-LĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm2014 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1986/STC-HCVX ngày 11 tháng 8 năm2014 về việc nâng mức phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ viên chức tại Trungtâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp cho viênchức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù:

a) Đối với Giám đốc, các Phó Giámđốc và viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ,cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng mức: 1,5 lần mức lương cơ sở.

b) Đối với viên chức làm công tácbảo vệ trực tiếp, dạy nghề, giáo dục, tiếp phẩm, lái xe, quản lý bếp ăn họcviên, quản lý hồ sơ tiếp nhận đối tượng, kế toán sản xuất và thủ kho nội trạimức: 1,2 lần mức lương cơ sở.

c) Đối với viên chức còn lại mức:1,0 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp được thay đổi khi mứclương cơ sở thay đổi theo quy định hiện hành.

2. Phụ cấp ưu đãi y tế:

a) Đối với viên chức chuyên môn y tếtrực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệmcho đối tượng nghiện ma túy áp dụng mức: 60% mức lương cơ sở.

b) Đối với viên chức trực tiếp làmcông tác tư vấn thay đổi hành vi cho người nghiện ma túy, viên chức trực tiếplàm công tác trông coi bảo vệ, vận chuyển người nghiện ma túy (bao gồm cả việcquản lý, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh,vệ sinh môi trường) tại Trung tâm áp dụng mức: 50% mức lương cơ sở.

3. Phụ cấp ưu đãi giáo dục:

Đối với viên chức (kể cả hợp đồngthỉnh giảng) được phân công trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi,nhân cách cho người nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc duytrì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến tư tưởng, truy bắt, can thiệp khi đánhnhau, xử lý kỷ luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật) tại các khu độiquản lý hoặc tại Trung tâm và viên chức được phân công dạy nghề cho ngườinghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS trong các hoạt động dạy nghề, lao độngsản xuất tại Trung tâm, áp dụng mức: 50% mức lương cơ sở.

4. Phụ cấp ưu đãi viên chức làm côngtác quản lý:

Đối với viên chức làm công tác quảnlý, không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hànhvi, nhân cách và dạy nghề tại Trung tâm, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi: 25% mứclương cơ sở.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 10tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hànhchế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội,Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Mức phụ cấp tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ, Kếhoạch - Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng