ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP VIỆC ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN QUYỀN THU PHÍ, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 12quy định về phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.

Điều 2.Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP VIỆC ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN QUYỀN THU PHÍ, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.

2. Quy định này không áp dụng đối với tài sản hạ tầng đường bộ thuộc đường chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị không do ngân sách nhà nước đầu tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CẤP

Điều 3. Lĩnh vực phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trong quy định này như sau:

1. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

3. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

4. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

5. Phân cấp thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

Điều 4. Điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ giữa các Sở, ngành và cấp tương đương thuộc phạm vi quản lý; giữa các Sở, ngành và cấp tương đương với Ủy ban nhân dân cấp huyện và giữa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi huyện, thị xã, thành phố quản lý và thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

3. Việc điều chuyển tài sản hạ tầng đường bộ chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ giữa các Sở, ngành và cấp tương đương thuộc phạm vi quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi huyện, thị xã, thành phố quản lý và thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Điều 6. Bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

1. Căn cứ lưu lượng vận tải thực tế, tác động của việc thu phí đến sự phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu phí của từng tài sản hạ tầng đường bộ; phương án bán quyền thu phí sử dụng hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán quyền thu phí sử dụng hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

2. Thời hạn bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được xác định cho từng Hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 năm.

Điều 7. Cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ

Trên cơ sở thẩm định của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính về hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ lập; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

Điều 8. Chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ

1. Căn cứ quy hoạch phát triển và kế hoạch nâng cấp, mở rộng tài sản hạ tầng đường bộ hiện có; phương án chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc địa phương quản lý.

2. Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ được xác định cụ thể trong từng Hợp đồng chuyển nhượng nhưng tối đa không quá 49 năm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định kể từ ngày 01/01/2016; các nội dung khác liên quan đến tài sản hạ tầng đường bộ không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải.

2. Trong quá trình thực hiện, giao Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải theo dõi chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội và thực trạng quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định này cho phù hợp./.