HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 58-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HẢI HƯNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng như sau:

1. Hợp nhất huyện Cẩm Giàng vàhuyện Bình Giang thành một huyện lấy tên là huyện Cẩm Bình;

2. Hợp nhất huyện Tiên Lữ vàhuyện Phù Cừ thành một huyện lấy tên là huyện Phù Tiên

3. Hợp nhất huyện Văn Giang vàhuyện Yên Mỹ thành một huyện lấy tên là huyện Văn Yên;

4. Hợp nhất huyện Văn Lâm vàhuyện Mỹ Hào thành một lấy tên là huyện Văn Mỹ.

Điều 2. – Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh