HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 58-HĐBT NGÀY 14-5-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHƯỜNG THUỘC ĐẶC KHU VŨNG TẦU CÔN ĐẢO

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân đặc khu Vũng Tầu - Côn Đảo và Ban tổ chức củaChính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. -Nay điều chỉnh địa giới hành chính của các phường thuộc đặc khu Vũng Tầu - CônĐảo như sau:

1. Sáp nhập 4 tổ dân phố với 633nhân khẩu của phường Thắng Tam vào phường Châu Thành; chia phường Châu Thànhthành 2 phường lấy tên là phường 1 và phường 4.

a) Phường 1 có 25 tổ dân phố với9.605 nhân khẩu.

Địa giới phường 1 ở phía đônggiáp phường 2, phường 3 và phường 4; phía tây và phía nam giáp biển Đông; giápbắc giáp phường 5 và phường 6.

b) Phường 4 có 29 tổ dân phố với11.193 nhân khẩu.

Địa giới phường 4 ở phía đônggiáp phường 3 và phường 7; phía tây giáp phường 1; phía nam giáp phường 1 vàphường 3; phía bắc giáp phường 6 và phường 7.

2. Sáp nhập 33 tổ dân phố với4.543 nhân khẩu của phường Thắng Nhất; 5 tổ dân phố với 1.432 nhân khẩu củaphường Thắng Tam vào phường Thắng Nhì; chia phường Thắng Nhì thành 4 phường lấytên là phường 5, phường 6, phường 7 và phường 9.

a) Phường 5 có 45 tổ dân phố với6.495 nhân khẩu.

Địa giới phường 5 ở phía đônggiáp phường 6 và phường 9; phía tây và phía bắc giáp biển Đông; phía nam giápphường 1 và phường 6 .

b) phường 6 có 61 tổ dân phố với8.566 nhân khẩu.

Địa giới của phường 6 phía đônggiáp phường 7 và phường 9; phía tây giáp phường 5; phía nam giáp phường 1,phường 4 và phường 7; phía bắc giáp phường 5 và phường 9.

c) Phường 7 có 44 tổ dân phố với7.357 nhân khẩu

Địa giới của phường 7 ở phíađông giáp phường 8 và phường 9; phía tây giáp phường 4 và phường 6; phía namgiáp phường 3, phường 4 và phường 8; phía bắc giáp phường 6 và phường 9.

d) phường 9 có 40 tổ dân phố với5.055 nhân khẩu.

Địa giới phường 9 ở phía đônggiáp phường 10; phía tây giáp phường 5, phường 6 và phường 7; phía nam giápphường 7 và phường 8; phía bắc giáp biển Đông.

3. Chia phường Thắng Tam thành 3phường lấy tên là phường 2, phường 3 và phường 8.

a) Phường 2 có 52 tổ dân phố với7.821 nhân khẩu.

Địa giới phường 2 ở phía đônggiáp biển Đông; phía tây giáp phường 1 và phường 3; phía nam giáp phường 1 vàbiển Đông; phía bắc giáp phường 3 và phường 8.

b) Phường 3 có 58 tổ dân phố với8.545 nhân khẩu.

Địa giới phường 3 ở phía đông vàphía nam giáp phường 2; phía tây giáp phường 1 và phường 4, phường 7 và phường9.

c) Phường 8 có 23 tổ dân phố với3.913 nhân khẩu.

Địa giới phường 8 ở phía đônggiáp phường 10; phía tây giáp phường 3 và phường 7; phía nam giáp phường 2;phía bắc giáp phường 9.

4. Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính, đổi tên phường Thắng Nhất thành phường 10, phường 10 có 76 tổ dânphố với 6.744 nhân khẩu.

Địa giới phường 10 ở phía đônggiáp biển Đông và phường Phước Thắng; phía tây giáp phường 8 và phường 9; phíanam giáp phường 8, phường 9 và biển Đông; phía bắc giáp biển Đông và sông Dinh.

Đổi tên phường Phước Thắng thànhphường 11.

Sau khi điều chỉnh lại địa giớihành chính, đặc khu Vũng Tầu - Côn Đảo có 11 phường.

Điều 2. - Uỷban Nhân dân đặc khu Vũng Tầu - Côn Đảo và Ban Tổ chức của Chính phủ phải chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)