ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 580-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 81 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 123 – CPngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt,ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nôngnghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành 81(tám mươi mốt) tiêu chuẩn Nhà nước về Khăn bông xuất khẩu; Tải trọng và tác động– Yêu cầu thiết kế; Thuốc trừ sâu; Pin R20; Phân cấp nhà và công trình; Vòngđệm cao su; Cao su – Phương pháp xác định độ trương nở; Ca lip; Cầu đo điện mộtchiều – Quy trình kiểm dịch; Công tơ điện – Quy trình kiểm dịch; Săm lốp xe đạpxuất khẩu; Yêu cầu kỹ thuật; Nước chanh tự nhiên; Bao bì vận chuyển. (Danh mụckèm theo quyết định này)[1]

Điều 2. – Tùy theo hình thứcban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải đượcnghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trongcả nước.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc


[1]Không in danh mục