ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2013 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1827/STC-GCS ngày 24/10/2014 và Báo cáo của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 227/BC-STP ngày 07/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu theo quy định của pháp luật do cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cơ quan thi hành án cấp quân khu, cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao, như sau:

1. Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với các tài sản do cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cơ quan thi hành án cấp quân khu chuyển giao;

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với các tài sản do cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP;
NN/

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến