ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘTCỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hànhchính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh;

2. Ủy ban nhândân huyện, thị xã, thành phố;

3. Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn;

4. Ban Quản lýKhu kinh tế Tỉnh và các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặttrên địa bàn tỉnh.

5. Các Bệnh việnđa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị sựnghiệp công lập khác trực thuộc Ủy bannhândân Tỉnh có các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được áp dụngcơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị theo Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và quy định này.

Điều 2. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Cơ chế một cửađược áp dụng trong việc giải quyết các lĩnh vực, công việc có liên quan trựctiếp đến cá nhân, tổ chức theo các Quyết định công bố thủ tục hành chính đượccấp có thẩm quyền ban hành thuộc trách nhiệm giải quyết của một trong các cơquan quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Cơ chế một cửaliên thông được áp dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnhvực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp; laođộng, thương binh và xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơquan hành chính nhà nước.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Các cơ quan,địa phương đang thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyếtđịnh số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển ngay sang thực hiện theoQuyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.

2. Các cơ quanchủ trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông quy định tại Điều 2 Quyết định nàychủ động xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quanđể triển khai thực hiện hoặc tham mưu Ủy bannhân dân Tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy chế phốihợp giữa các cơ quan thuộc huyện và giữa cấp huyện với cấp xã trong giải quyết côngviệc thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

4. Để thống nhấttrong triển khai thực hiện quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại địa phươngkhi chưa thành lập trung tâm hành chính tập trung: Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộphận tiếp nhận và trả kết quả chỉ được trực tiếp giải quyết các thủ tục đơngiản (như thủ tục xác nhận: đơn xin việc làm, nơi thường trú, sơ yếu lý lịch vàcác xác nhận khác tại Ủy ban nhân dân cấpxã). Việc giải quyết các thủ tục hành chính khác phải tách biệt giữa bộ phậntiếp nhận hồ sơ và bộ phận chuyên môn giải quyết hồ sơ trong quy trình thựchiện cơ chế một cửa.

Đối với quy trìnhthực hiện cơ chế một cửa liên thông: cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hànhchính và các cơ quan phối hợp có thể cùng song song giải quyết các thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền nếu kết quả giải quyết của thủ tục hành chính này khônglàm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết của các thủ tục hành chính khác đang đượcliên thông.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triểnkhai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Trách nhiệmcủa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông

a) Bố trí và phâncông công chức hoặc viên chức (đối với đơn vị sự nghiệp) đủ năng lực và phẩmchất đạo đức, có khả năng giao tiếp tốt với tổ chức, công dân làm việc tại bộphận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chứclàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

b) Ban hành Quychế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó, quy định cụ thểtrách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận, cán bộ, công chức, viênchức trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;phân định rõ thời hạn tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa các bộ phậncó liên quan đối với từng lĩnh vực, công việc.

c) Triển khaithực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra sai sót, quá hạn tronggiải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

d) Phân công bộphận tiếp nhận và trả kết quả và các bộ phận chuyên môn tại cơ quan, đơn vịtriển khai thực hiện việc ghi chép, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thốngnhất theo các mẫu biểu được ban hành kèm theo Quyết định

số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Mẫu số 1 - Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;Mẫu số 2 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ; Mẫu số 3 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹntrả kết quả và Mẫu số 4 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

đ) Bố trí diệntích làm việc và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảoquy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnhviệc ứng dụng công nghệ thông tin vàogiải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông.

Riêng vị trí đặtbộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thể bố trí riêng ngoài trụ sở của cơ quan,đơn vị để tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hànhchính.

e) Đối với Thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh: Tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân Tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quảnlý của ngành theo quy định hiện hành, kể cả các thủ tục hành chính thuộc cấphuyện và cấp xã (nếu có); trong đó, xác định rõ trình tự thực hiện của các lĩnhvực, công việc được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

2. Trách nhiệmcủa Sở Nội vụ

a) Hướng dẫn xâydựng Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và việc ghi chépcác mẫu biểu trong thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi, giải quyếthồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

b) Tập huấn kỹnăng giao tiếp, văn hóa công sở, hướng dẫn về nghiệp vụ và quy trình giải quyếtcông việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cho các công chức,viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Phối hợp vớicác cơ quan có liên quan hướng dẫn về đồng phục cho công chức, viên chức tại bộphận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệmcủa Sở Tư pháp

a) Đôn đốc, hướngdẫn các sở, ban, ngành tỉnh cập nhật, hệ thống các thủ tục hành chính theo quyđịnh hiện hành để trình Chủ tịch Ủy bannhân dân Tỉnh công bố kịp thời.

b) Phối hợp vớiSở Nội vụ và các sở, ban, ngành tỉnh xác định cụ thể trình tự thực hiện của cácthủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông để đưa vào các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, làm cơ sở để các cơ quan,đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thống nhất.

4. Trách nhiệmcủa Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nộivụ và các đơn vị, tổ chức có liên quan chỉnh sửa, bổ sung phần mềm một cửa điệntử theo đúng quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông vàcác mẫu biểu hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ; đồng thời, tập huấn để các cơ quan, đơn vị, địa phương đangtriển khai phần mềm thực hiện thống nhất.

5. Trách nhiệmcủa Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫncụ thể việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợpvới tình hình thực tế tại các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện trênđịa bàn tỉnh.

6. Trách nhiệmcủa Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnhquyết định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại bộ phậntiếp nhận và trả kết quả các cấp; quyết định mức thu đối với khoản thu về phí,lệ phí có trong danh mục thuộc thẩm quyền được phép ban hành của Hội đồng nhândân Tỉnh.

b) Hướng dẫn vềkinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả các cấp.

Điều 5.Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông do các cơquan, đơn vị, địa phương lập dự toán và được cấp từ ngân sách nhà nước theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 1602/QĐ-UBND-HC ngày 16/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơquan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Giao Sở Nội vụtheo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này của Ủyban nhân dân Tỉnh ở các ngành, các cấp.

Điều 7.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ; VPCP (I, II);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Các cơ quan, ban Đảng; Đoàn thể Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, SNV (02 b), T (HC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương