ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN2013-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ emsửa đổi năm 2004;

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vìtrẻ em giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiệnChương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, gồm ácông, bà có tên sau:

Trưởng ban:

Ông Lê Văn Dung, Tỉnh Ủy viên, Phó chủ tịch UBNDtỉnh;

Các Phó trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Phong Phú, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban thường trực;

2. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo;

3. Ông Lưu Danh Cung, Phó Giám đốc Sở Y tế;

4. Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động - ThươngBinh và Xã hội;

Các ủy viên:

1. Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư;

2. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

4. Ông Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBNDtỉnh;

5. Bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

6. Ông Nguyễn Văn Sải, Phó Giám đốc Đài Phát thanhvà Truyền hình Ninh Bình;

7. Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông;

8. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữtỉnh;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

10. Ông Nguyễn Minh Lộc, Phó chủ tịch Hội Nông dântỉnh;

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quanthường trực Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Xâydựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm nhằm tổ chức thựchiện có hiệu quả Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015;Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020 trên địabàn toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánhgiá hoạt động của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện các chươngtrình hằng năm. Tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

3. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xãthành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện.

Điều 3. Thành lập Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo:

a. Bộ phận biên chế thuộc văn phòng UBND tỉnhgiúp Ban chỉ đạo gồm:

1. Ông Phạm Tuyết Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBNDtỉnh;

2. Ông Giang Tuấn Anh, Trưởng phòng Văn xã Vănphòng UBND tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Giúp trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồnlực cho Chương trình hành động vì trẻ em; kiểm soát việc tổng hợp các hoạt độngvề công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xâydựng báo cáo, trình, tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị của Ban chỉđạo.

b. Bộ phận liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo, gồmcác ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Bảo vệ chămsóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Bà Trần Lệ Thủy, Chuyên viên phòng Bảo vệ chămsóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm trợgiúp pháp lý, Sở Tư pháp;

4. Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y,Sở Y tế;

5. Ông Đặng Hiếu Nam, Phó trưởng phòng công tác họcsinh sinh viên, Sở Giáo Dục và Đào tạo;

6. Bà Mai Thị Thanh Thủy, Đội Phòng chống tệ nạn xãhội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh;

7. Ông Chu Văn Tiến, Phó trưởng phòng Văn xã, Sở Kếhoạch và Đầu tư;

8. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng phòng Gia đình và nếpsống văn hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Bà Hoàng Thị Bích Thảo, Chuyên viên phòng Hànhchính sự nghiệp, Sở Tài chính;

10. Bà Bùi Thị Hường, Phóng viên phòng Chuyên đề,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cán bộ Sở Thông tin vàTruyền thông;

12. Bà Phạm Thị Biên, Trưởng ban Gia đình Xã hội,Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

13. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó trưởng ban Tuyênhuấn Hội Nông dân tỉnh;

14. Bà Nguyễn Thị Thu La, Trưởng ban Thanh thiếunhi - trường học, Tỉnh Đoàn Ninh Bình

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo soạn thảo các văn bảnchỉ đạo, xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hành động vì trẻ emtỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020 theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành;

2. Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch; Tổng hợpkết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ báo cáoBan chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh vàTruyền hình Ninh Bình; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp Hội phụnữ tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cácông có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ Lao động TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP6, VP5, VP7. A34

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng