ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢOHIỂM THẤT NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm2008;

Xét đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hộitỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịchUBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y Tế;
- BHXH Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XH, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁCTHỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơquan, tổ chức của nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiệnpháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đếnviệc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thựchiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT,BHTN; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cácngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH,BHYT, BHTN để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, tạo sựthống nhất trong công tác quản lý nhà nước với tổ chức thực hiện quy định vềBHXH, BHYT, BHTN giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liênquan. Giải quyết kịp thời những yêu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân liênquan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấpủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơquan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổchức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

3. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định. Sự phối hợp phải chặt chẽ, tránhchồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

4. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinhtrên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương cóliên quan.

5. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tinchính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựngchương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến thựchiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ NỘIDUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quanchủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhànước về BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việcthực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chứcnăng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHXH, giải quyết chế độ BHTNvà thực hiện chế độ BHYT cho các nhóm đối tượng do ngành quản lý.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, triểnkhai chương trình phối hợp công tác hàng năm liên quan đến BHXH, BHTN.

Điều 5. Sở Y tế

1. Sở Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch,đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thực hiện BHYT.

3. Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong nộidung quản lý nhà nước về BHYT.

4. Chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiệnkhám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng quy định. Chỉ đạo, thựchiện việc xây dựng bảng giá dịch vụ kỹ thuật, tổ chức cung ứng thuốc, vật tư ytế và quản lý giá thuốc, giá vật tư y tế theo đúng quy định.

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xâydựng chương trình phối hợp công tác hàng năm và giải quyết các vướng mắc phátsinh trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định củaLuật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

Điều 6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưuvà chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các chế độBHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triểnkhai các chính sách, quy định về tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trong việc tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch,đề án thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập đoàn thanh tra,kiểm tra liên ngành; chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngànhviệc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động,cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý hành vivi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cá nhân; phối hợp với các cơquan liên quan theo dõi, đề xuất việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhâncó liên quan đến việc chấp hành, thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

4. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảmcơ sở vật chất, tăng cường rà soát cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trựcthuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kếhoạch, chương trình, đề án thực hiện các nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN được Bảohiểm xã hội Việt Nam hoặc cấp có thẩm quyền giao.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựngchế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao độngtham gia BHXH và người tham gia BHXH, BHTN; về cơ sở y tế thực hiện khám chữabệnh BHYT và người tham gia BHYT.

Điều 7. UBND thành phố Huế, các thị xã và cáchuyện (gọi chung là UBND cấp huyện)

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nướcvề BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơnvị thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành, thực hiện đúng các quy định của phápluật về BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công táctuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cánhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là đối với các đơn vị để số tiềnnợ lớn hoặc kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động.

3. Ban hành kế hoạch, chương trình hành động thựchiện các Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH,BHYT giai đoạn 2012 - 2020; ban hành Quyết định thực hiện lộ trình tiến tớiBHYT toàn dân của địa phương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và theođúng định hướng chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

4. Thành lập, kiện toàn tổ chức tư vấn, Ban chỉ đạothực hiện BHXH, BHYT và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, kiện toàn tổchức tư vấn, Ban chỉ đạo thực hiện BHYT ở cơ sở.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong quản lý nhànước về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các cơ quan: Tài chính, Thuế, Kế hoạchvà Đầu tư

1. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sáchđóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN cho các nhóm đối tượng theo quy định của phápluật hiện hành;

b) Thực hiện thanh quyết toán và chuyển kinh phíkịp thời, đầy đủ vào quỹ BHYT, quỹ BHTN cho các đối tượng được ngân sách nhànước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHTN;

c) Hằng năm, cùng với thời gian quy định về lập dựtoán ngân sách, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng lập dựtoán đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ 1 lần mức đóng cho các đối tượng theo phân cấp.

2. Cục Thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hằng năm tạo điềukiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nắm số liệu các đơn vị sử dụng lao động cóđăng ký mã số thuế (bao gồm tổng quỹ lương và số lao động hưởng tiền lương,tiền công của từng đơn vị quyết toán thuế) để quản lý mức đóng, số người đóngBHXH, BHYT, BHTN;

b) Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chấp hành,thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình thực hiện công tác quảnlý, thu thuế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hằng quý cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danhsách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới và danh sách doanh nghiệp có đăng kýkinh doanh tạm ngưng hoạt động, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động kinh doanh trởlại, doanh nghiệp giải thể;

b) Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước và Bảohiểm xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêuvề BHXH, BHYT, BHTN vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hộicủa tỉnh.

Điều 9. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiệncông tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh hằng năm cho các đơnvị sự nghiệp giáo dục trực thuộc.

2. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để chỉ đạocác đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dục vận động học sinh thực hiệnnghiêm Luật BHYT; đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh, thực hiện tốt công tácthu, nộp bảo hiểm, lập dự toán, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏeban đầu trong công tác y tế trường học, đảm bảo công tác quyết toán quỹ chămsóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

3. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanhtra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Điều 10. Sở Nội vụ

1. Thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn các tổ chứctư vấn, chỉ đạo về BHXH, BHYT.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ,công chức, viên chức của tỉnh quản lý.

Điều 11. Các cơ quan: Thông tin và Truyền thông,Tư pháp

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ cho Bảo hiểm xã hộitỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông chính sách, phápluật về BHXH, BHYT, BHTN;

b) Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông,báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN.

2. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về BHXH,BHYT, BHTN. Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH,BHYT, BHTN (đối với các văn bản mới được ban hành) vào kế hoạch của Hội đồngphối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

b) Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hỗtrợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và ưu tiên việc hỗ trợ pháp lý về BHXH,BHYT, BHTN.

Điều 12. Các cơ quan: Thanh tra, Công an

1. Thanh tra tỉnh:

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quanliên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật vềBHXH, BHYT, BHTN;

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quanliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT,BHTN của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ thựchiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luậttrong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN;

b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cácnội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng,chống tội phạm và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong phòng, chống tội phạm và cáchành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảotrật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 13. Ban Dân tộc

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức liênquan thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹkhám chữa bệnh cho người nghèo ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 và Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻBHYT cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT ban hànhkèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế.

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện côngtác rà soát cấp phát thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số sống ở nơi khó khăn vàđặc biệt khó khăn, tránh bị trùng lặp đối với các nhóm đối tượng khác đã đượccấp thẻ theo quy định.

Điều 14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn và giảiđáp các chế độ, chính sách của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong phạm vi quảnlý.

2. Tổ chức phối hợp với các cơ quan quản lý nhànước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đếnviệc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổchức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp.

Điều 15. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổbiến pháp luật trong hệ thống Công đoàn và trong công chức, viên chức, côngnhân, người lao động; tham gia quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chếđộ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra, giám sát, đảm bảoquyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

2. Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra,giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan,doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên thựchiện công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách ansinh xã hội và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách,pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan,tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải phápnhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 17. Lập dự toán ngân sách đóng, hỗ trợ đóngBHYT, BHTN

Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toánngân sách nhà nước:

1. Đơn vị sử dụng lao động được ngân sách địaphương bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; cơ quanLao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; Hội đồng nhân dâncác cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toán ngân sách đóng BHYT cho các nhómđối tượng theo đúng quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnBHYT.

2. Cơ quan Tài chính các cấp chủ trì phối hợp vớicơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp lập dự toán mức ngân sách hỗ trợ quỹ BHTN(theo phân cấp tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN) trình cấp có thẩmquyền quyết định theo quy định hiện hành về lập và phân bổ dự toán ngân sáchnhà nước.

Điều 18. Xây dựng chương trình, kế hoạch côngtác, sơ kết, tổng kết

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, SởLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàngnăm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chế độBHXH, BHYT, BHTN.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết,tổng kết chuyên đề, giai đoạn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của phápluật hoặc chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Điều 19. Rà soát, đối chiếu các văn bản phápluật; hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN

1. Căn cứ kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quanTrung ương hoặc trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặcgiao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, tham gia ýkiến sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tậphuấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước và thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTNcho các cơ quan, đơn vị liên quan; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạovà người làm công tác BHXH, BHYT, BHTN trong các đơn vị sử dụng lao động, cơ sởkhám chữa bệnh BHYT.

Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH,BHYT, BHTN

1. Khi nhận được đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tốcáo của tổ chức, công dân, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, cơquan có liên quan tiếp nhận phải thụ lý để giải quyết theo đúng quy định củapháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyếtthì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoặc chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyềnđể kịp thời giải quyết.

2. Đối với những trường hợp đơn, thư do cấp trênchuyển xuống, cơ quan được giao nhiệm vụ phải thụ lý, giải quyết và báo cáo kếtquả giải quyết cho cơ quan cấp trên. Trường hợp nội dung giải quyết liên quanđến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đểthống nhất hướng giải quyết; nếu yêu cầu giải quyết vượt thẩm quyền thì báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 21. Tổ chức họp giao ban nhằm tháo gỡ, giảiquyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh

1. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện địnhkỳ hàng năm hoặc 6 tháng tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện cáccơ quan, tổ chức liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, hạnchế lớn hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quảnlý nhà nước, tổ chức thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị để giảiquyết những vấn đề lớn, có ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành, địa phươnghoặc lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương để quyết định nội dungchương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện hoạtđộng phối hợp

1. Kinh phí phục vụ công tác phối hợp thực hiệnpháp luật về BHXH, BHYT, BHTN sử dụng từ nguồn ngân sách trong dự toán hằng nămđược các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theo nhiệm vụ được phâncông, phân cấp.

2. Các cơ quan được quy định trách nhiệm phối hợpgiao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, bộ phận chuyên môn và phâncông công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả những nội dung công tác quyđịnh tại Quy chế này.

Điều 23. Chế độ báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế,Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liênquan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiệnQuy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Trên cơ sở Quy chế này xây dựng các Quy chế phốihợp liên ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể;

c) Chủ động phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có tráchnhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triểnkhai thực hiện Kế hoạch.

2. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc,các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.