BỘ TƯ PHÁP
--------------------
Số: 584/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ
CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2011
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp có liên quan;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 584/QĐ-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (điểm 17 Điều 2).
Kế hoạch được ban hành để thực hiện trách nhiệm của Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi cả nước trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (viết tắt là Nghị định số 66).
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được những yêu cầu, mục đích được quy định trong Nghị định số 66 nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.
- Đảm bảo hiệu quả trong triển khai các hoạt động, phát huy nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình 585), tránh trùng lặp, lãng phí.
II. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2011
1. Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ): triển khai các hoạt động của chương trình trên cơ sở kế hoạch và kinh phí của Chương trình 585 trong năm 2011.
Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Chương trình 585.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế; các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp.
2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: triển khai thực hiện việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
Đơn vị phối hợp: các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành.
3. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp: tổ chức việc tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp thông qua hình thức văn bản, ý kiến của các doanh nghiệp tại các Hội thảo, Tọa đàm… để tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp luật.
Tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành quản lý để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian thực hiện: trước 31/12/2011.
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
Đơn vị phối hợp: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp; các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: cả năm 2011.
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
Đơn vị phối hợp: các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chuẩn bị Báo cáo về công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2011 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian thực hiện: trước 31/12/2011.
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.
Đơn vị phối hợp: các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì thực hiện Kế hoạch này.
2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Vụ Kế hoạch – tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh phí đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách./.