UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về việc chỉ định các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố làm nhiệm vụ giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

- Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000 ;

- Căn cứ các Hiệp định hợp tác về con nuôi giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nước ;

- Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ;

- Xét Tờ trình số 3615/STP-HT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chỉ định các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em sau đây trực thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố làm nhiệm vụ giới thiệu trẻ em làm con nuôi theo các Hiệp định hợp tác về con nuôi giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với các nước :

1. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình.

2. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

3. Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè.

4. Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Điều 2. Các Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em trên đây có trách nhiệm :

2.1. Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố trong việc giới thiệu trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố về tình hình giới thiệu trẻ em làm con nuôi.

2.2. Bảo đảm trẻ em được giới thiệu làm con nuôi đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm con nuôi theo quy định của pháp luật, có nguồn gốc rõ ràng, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

2.3. Tạo điều kiện cho cha mẹ nuôi, tổ chức đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam tiếp xúc với trẻ em và làm các thủ tục cần thiết trong việc xin nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1323/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an, Giám đốc các Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em trực thuộc Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài