ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức chi cho các thành viên của các ngành tham gia họp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh;

Xét Tờ trình số 457/TTr-STC ngày 28/02/2008 của Sở Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh mức chi hội họp cho các thành viên của các ngành có tham gia hợp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi cho các thành viên của các ngành tham gia họp thẩm tra số liệu quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành, như sau:

- Mức chi: 50.000 đồng/người/cuộc thẩm tra. Trường hợp công trình có giá trị lớn, thời gian kiểm tra quyết toán kéo dài nhiều ngày thì mức chi trong trường hợp này là 50.000 đồng/người/ngày.

- Nguồn kinh phí:Sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán được trích theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

- Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Căn cứ quy định tại điều 1 quyết định này, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này.

Hủy bỏ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân