qdct586 (1)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNGCÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết th tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soátthủ tục hành chính;

Căn cQuyết định số 52/2013/QĐ- UBND, ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hànhQuy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết ca cơ quan hành chính nhà nước các cấptrên địa bàn tỉnhKon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và ý kiến đề nghị của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính b sung thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Y tế tỉnh Kon Tum (kèm theo danh mục và nội dung cụ th của từng thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Bộ Y tế (b/c);
-
Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
-
Thường trực Tnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tnh (b/c);
-
Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
Lưu VT, NC4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞY TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A- Danh mục thủ tục hành chính mới ban bành thuộc thẩm quyềngii quyết của Sở Y tế: (25 TTHC)

STT

Tên thủ tc hành chính

I

Lĩnh vực Nghiệp vụ Y tế: (17 TTHC)

01

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chng (đối với Cơ sở y tế lần đầu đ nghị cấp giấy chứng nhn đủ điều kiện tiêm chủng; Giấy chng nhận đủ điều kiện tiêm chng bị thu hi; Thay đi địa điểm, các điu kiện về cơ s vật chất, trang thiết b, nhân sự của cơ sở y tế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng).

02

Cp mi giấy chng nhn đủ điều kiện tiêm chng (đối vi trường hợp hết thi hạn cấp lại giấy chứng nhận đủ điu kiện tiêm chủng theo quy định)

03

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kin tiêm chủng (đối với trường hợp thi hạn quá 60 ngày trước khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chng hết hiệu lực)

04

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (đối với trường hp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng vn còn hiệu lực nhưng bị mt, hng và còn thời hạn từ 60 ngày trở lên)

05

Cấp lại giy chng nhận đủ điều kiện tiêm chủng (Đối với trường hợp thay đổi tên ca cơ sở y tế đã được cp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chng khi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chng còn thời hạn từ 60 ngày tr lên trong trường hợp địa điểm, cơ s vật chất, trang thiết b, nhân sự không thay đi)

06

Cấp mới giấy chng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I

07

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp II

08

Cấp li giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cp I, cấp II do hết hạn

09

Cấp lại giy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cp II do bị hng, bị mất

10

Cấp lại giấy chng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chun an toàn sinh học cấp I, cp II do thay đổi tên ca cơ s có phòng xét nghiệm

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ s điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ s điều trị nghiện các cht dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mt giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng

13

Cp lại giy phép hoạt động đi vi cơ s điu trị nghiện các cht dạng thuc phiện bng thuốc thay thế khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoại động

14

Cp giấy phép hoại động đi với cơ s hiến máu chữ thập đ

15

Công bố đủ điu kin thực hiện khám sức khỏe

16

B nhim giám đnh viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thn

17

Miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám đnh viên pháp y tâm thn

II

Lĩnh vc An toàn vệ sinh thc phm: (08 TTHC)

01

Thủ tục cp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm thuộc quản lý của ngành y tế: nước ung đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công.

02

Thủ tục cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký t chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc lĩnh vc quản lý của ngành Y tế trên địa bàn

03

Thủ tục cấp đi Giấy chng nhận cơ sở đủ điu kiện an toàn thực phm

04

Thủ tục cấp Giy chứng nhn cơ sở đ điều kiện an toàn thực phm

05

Thủ tục cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm

06

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công b phù hợp quy định an toàn thực phm đối với các sn phm sản xuất trong nước

07

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

08

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm đối với cá nhân

Tổng cộng: 25 thủ tục hành chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2014 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum