BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 588/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ BÁN ĐIỆN THƯƠNG PHẨM BÌNH QUÂN ÁP DỤNG LÀM GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC THIÊN NHIÊN SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh thuế tài nguyên và Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp Lệnh thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện;
Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện như sau:

- Tháng 1 và tháng 2 năm 2010: áp dụng mức giá 970đ/Kwh.

- Từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2010: áp dụng mức giá 1058đ/Kwh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, DNL).Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn