BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁCHƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ KIỂM SOÁT PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI VÀO MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên vàMôi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểmsoát ô nhiễm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nàycác Hướng dẫn kỹ thuật sau đây:

1. Hướng dẫn kỹ thuật đăng ký phát thải, lưu giữ vàvận chuyển hóa chất nguy hại trong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó và khắcphục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại.

3. Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc các hóa chất nguy hạiphát thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp.

4. Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thảihóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp.

Điều 2. Các Hướng dẫn kỹ thuật này là tàiliệu hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trong việctổ chức quản lý và xây dựng các công trình, trang thiết bị và kỹ thuật về bảovệ môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất nguy hại,phù hợp với hoạt động đặc thù của từng tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm có tráchnhiệm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện các Hướng dẫn kỹ thuậtban hành kèm theo Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSON, Đ.15.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 588/QĐ-TCMT năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hànhQuyết định 588/QĐ-TCMT năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hànhQuyết định 588/QĐ-TCMT năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hànhQuyết định 588/QĐ-TCMT năm 2014 hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành