ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ- UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 474/STC-TCDN ngày 07/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ đầu tư phát triển; quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp; quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương, như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ các khoản: nộp NSNN tiền gỗ tận dụng Hồ Sao Mai theo kết luận kiểm tra thuế: 941.728.396 đồng, B sung vn trong rừng sau khai thác trng theo Vănbản số 224/TTg-KTTH ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 1.247.685.839 đồng)thực hiện phân phối và trích lập các quỹ: 588.785.869 đồng (Năm trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng).

2. Mức trích lập các quỹ như sau:

a) Trích Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 176.635.761 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

b) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 293.921.960 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn, chín trăm sáu mươi đồng).

c) Trích Quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp, số tiền: 30.275.000 đng (Ba mươi triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đng).

3. Lợi nhuận còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Trung ương, số tin: 87.953.148 đồng (Tám mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, một trăm bn mươi tám đồng).

Điều 2.

1. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương chịu trách nhiệm về kết quả phân phối lợi nhuận và thực hiện trích lập các quỹ năm 2014 theo phê duyệt tại Điều 1 nêu trên. Đồng thời, quản lý và sử dụng các quỹ theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về sự phù hợp và tính chính xác của số liệu phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. Đồng thời, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương trong việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đơn Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên