UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 589 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành qui định tạm thời về chính sách đào tạo, sử dụng đãi ngộ người có tài năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế

và xã hội của thành phố Hải Phòng

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định 13/HĐBT ngày 31/8/1987 của hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa học kỹ thuật;

Căn cứ Nghị quyết 33 NQ-TU ngày 12/3/1985 của ban thường vụ Thành Ủy về khai thác tiềm năng khoa học kỹ thuật nhằm góp phần đẩy mạnh sản xuất và nâng cao dần đời sống;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X kỳ họp thứ 2, ngày 17/2/1990 về nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng năm 1990;

Xét đề nghị của ban khoa học kỹ thuật; sau khi thu thập ý kiến của các ban, ngành đoàn thể liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản qui định tạm thời về “chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ người có tài năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hải Phòng”.

Điều 2. Ban khoa học kỹ thuật thành phố phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các ngành, các cấp, cho đơn vị thực hiện tốt qui định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, thủ trưởng các ngành, các cấp trực thuộc căn cứ quyết định thi hành ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An