ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2016”.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Căn cứ vào Chương trình đã ban hành, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch, thời gian đã quy định và thực hiện đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nếu thời gian theo Chương trình này khác với thời gian của Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh thì Sở, ngành thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Đề án) và trình UBND tỉnh theo thời gian của Chương trình công tác.

2. Trong quá trình quản lý, điều hành có những lĩnh vực phát sinh ngoài chương trình này, các Sở, ngành theo chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung vào chương trình kịp thời.

Chương trình được xem xét sửa đổi, bổ sung theo quý như sau: Bổ sung vào Quý II: Các Sở, ngành đăng ký chậm nhất trước ngày 15/3; Quý III: đăng ký trước ngày 15/6; Quý IV: đăng ký trước ngày 15/9. Trường hợp đột xuất, khẩn cấp UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cụ thể.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Sở, ban, ngành được phân công chủ trì soạn thảo gửi đến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp đột xuất, khn cấp đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thì Sở Tư pháp phải thẩm định kịp thời (không chờ bổ sung vào chương trình).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
-
TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.Thuận(40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
589/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Tên loại văn bản

Lĩnh vực văn bn điều chỉnh

Thời hạn trình

Thời hạn ban hành

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phi hợp soạn thảo

1

2

3

4

5

6

7

1.

Quyết định

Quy định chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

01/2016

01-02/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành liên quan

2.

Quyết định

Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBNDtỉnh (thay thế Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh)

02/2016

02-03/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành liên quan

3.

Quyết định

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/2016

03/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

4.

Quyết định

Quy định mức thu cụ thể khoản tin đbảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước

3/2016

03-4/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

5.

Quyết định

Thay thế Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức

3/2016

3-4/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành liên quan

6.

Quyết định

Ban hành Bộ đơn giá Lưu trữ tài liệu đất đai tỉnh Bình Thuận

3/2016

3-4/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan

7.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về giá thu một số dịch vụ y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Quý I/2016

Quý I/2016

Sở Y tế

Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan

8.

Quyết định

Ban hành mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh)

Quý I/2016

Quý I/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

9.

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh

Quý I/2016

Quý I/2016

Ban Dân tộc tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

10.

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quý I/2016

Quý I/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

11.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh về quản lý các hoạt đng đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quý II/2016

Quý II/2016

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ngành liên quan

12.

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - xã hội (Thay thế Đội kiểm tra 814)

Quý II/2016

Quý II/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành liên quan

13.

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý II/2016

Quý II/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

14.

Quyết định

Quy định vềtrình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh)

Quý II/2016

Quý II/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành liên quan

15.

Quyết định

Quy định về định mức xây dựng, phân bdự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quý II/2016

Quý II/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính và các cơ quan liên quan

16.

Quyết định

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

4/2016

4-5/2016

Sở Tư pháp

Sở, ngành liên quan

17.

Quyết định

Chính sách đặc thù vềdi dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (Triển khai Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

4/2016

4-5/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan

18.

Quyết định

Quy định phân công, phân cấp về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4/2016

4-5/2015

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan

19.

Quyết định

Bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4/2016

4-5/2016

Sở Tài chính

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

20.

Quyết định

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4/2016

4-5/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

21.

Quyết định

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

5/2016

5-6/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

22.

Quyết định

Xây dựng định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc địa phương quản lý.

5/2016

5-6/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

23.

Quyết định

Quy chế phi hp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

5/2016

5-6/2016

Sở Tư pháp

S, ngành liên quan

24.

Quyết định

Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

5/2016

5-6/2016

Sở Tư pháp

Sở, ngành liên quan

25.

Quyết định

Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/2016

6-7/2016

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ngành liên quan

26.

Quyết định

Quy định giá dịch vụ tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/2016

6-7/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

27.

Quyết định

Quy định mức chi đảm bảo thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

7/2016

7-8/2016

Sở Tư pháp

Sở, ngành liên quan

28.

Quyết định

Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

7/2016

7-8/2016

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan

29.

Quyết định

Quy định phân cấp thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Bình Thuận

8/2016

8-9/2016

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan

30.

Quyết định

Quy định triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tnh Bình Thuận

9/2016

9-10/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

31.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thun

9/2016

9-10/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành liên quan

32.

Quyết định

Quy định điều chỉnh về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thun

9/2016

9-10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan

33.

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng.

Quý IV/2016

Quý IV/2016

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

34.

Quyết định

Quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/2016

10-11/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan

35.

Quyết định

Quy chế phối hợp phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Bình Thuận

10/2016

10-11/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành liên quan

36.

Quyết định

Định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2017

11/2016

11/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

37.

Quyết định

Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

11/2016

11/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

38.

Quyết định

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020

11/2016

11/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

39.

Quyết định

Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn các đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

11/2016

11-12/2016

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan

40.

Quyết định

Điều chỉnh Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày18/12/2013 của UBND tỉnh quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/2016

11-12/2016

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan

41.

Quyết định

Điu chỉnh, bổ sung Quyết định s 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên đa bàn tỉnh Bình Thun

12/2016

12/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

42.

Quyết định

Quy định nguyên tc và đơn giá bồi thường thit hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

12/2016

12/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành liên quan

43.

Quyết định

Điu chỉnh Quyết định s 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về quy định phân công, phâncấp về lập, thm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/2016

12/2016

Sở Xây dựng

Sở, ngành liên quan