UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cho sở xây dựng cấp chứng chỉ: hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 854/CV-SXD ngày 06/7/2005 của Sở Xây dựng về việc cho phép thực hiện nhiệm vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết các nhiệm vụ trên công bố công khai tại Sở, đưa lên cổng giao tiếp điện tử Thành phố và thực hiện theo quy chế một cửa tại Sở.

- Cho phép Sở Xây dựng được sử dụng con dấu nổi để thực hiện nhiệm vụ trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân