UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

V/v phê chuẩn danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện Phụng Hiệp được bầu cử bổ sung của mỗi đơn vị bầu cử

nhiệm kỳ 2004 - 2009

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 11/11/2005 của Thường trực HĐND tỉnh về công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Xét đề nghị của UBND lâm thời huyện Phụng Hiệp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, phê chuẩn các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND được bầu cử bổ sung của mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể như sau:

- Thị trấn Cây Dương: Đơn vị bầu cử số 04, dân số 8.535, được bầu bổ sung 05 đại biểu.

- Xã Tân Long: Đơn vị bầu cử số 06, dân số 15.590, được bầu bổ sung 05 đại biểu.

- Xã Phụng Hiệp: Đơn vị bầu cử số 07, dân số 6.558, được bầu bổ sung 05 đại biểu.

- Xã Hiệp Hưng: Đơn vị bầu cử số 08, dân số 17.627, được bầu bổ sung 04 đại biểu.

Điều 2. UBND lâm thời huyện Phụng Hiệp có trách nhiệm gửi danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Hội đồng bầu cử cùng cấp để công bố đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND lâm thời huyện Phụng Hiệp, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sầm Trung Việt