ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 59/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HÀNG THÁNG CHO BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, CHA, MẸ,VỢ, CHỒNG LIỆT SĨ TỪ 80 TUỔI TRỞ LÊN VÀ NGƯỜI DÂN THỌ TRÊN 100 TUỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh KhánhHòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 về chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Bà mẹ Việt nam anhhùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100tuổi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độhỗ trợ hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi theo mức 80.000 đồng/người/tháng(ngoài các mức trợ cấp do Trung ương quy định).

1. Giao Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ nêu trêncho các đối tượng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện vàthanh toán, quyết toán

- Hàng năm, ngân sách tỉnh bốtrí trong dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện việc chitrả.

- Sở Lao động - Thương binh vàXã hội có trách nhiệm thanh toán, quyết toán theo quy định tại Luật Ngân sáchNhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 59/2002/QĐ-UBND ngày 29/4/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hỗtrợ kinh phí cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ liệt sĩ thọ từ 80 tuổi trở lên.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xãhội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân