ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 02 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-UBND NGÀY 13/7/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KHĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 525/TTr-BDT-CSTT ngày 25/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

Tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND có ghi:

“1. Ban Giám sát xã, do Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập; các thành viên của Ban Giám sát xã, gồm: đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh”.

Nay sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng do Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, bản bầu ra; chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày bầu xong các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và trình Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ra nghị quyết công nhận Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng căn cứ theo khoản 1, mục II Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT /KHĐT-UBTWMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tài chính”.

Điều 2. Ngoài việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành