ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 59/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2006/QĐ-UBND NGÀY19/7/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ vềmột số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồngbào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT /UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày10/11/2004 của Liên Bộ: Ủy ban Dân tộc - Kế hoạch & Đầu tư - Tài chính -Xây dựng - Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 121/2004/TT-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Tài chính về hướngdẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốnngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 củaThủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh khoá VII - kỳhọp thứ 4 về việc thông qua Đề án thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sảnxuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đờisống khó khăn qui định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủtướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 60/TTr-BDT ngày 30 tháng 10 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điểm c, Khoản2, Điều 7, Chương II Quy định kèm theo Quyết định số 133/2005/QĐ-UBND ngày22/11/2005 và Khoản b, Điều 1 của Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006của UBND tỉnh quy định mức thanh toán hỗ trợ khai hoang đất sản xuất và đất ở,cụ thể như sau:

a)Mức hỗ trợ: Tổng số tiền hỗ trợ là 6.000.000 đồng/ha. Trong đó:

-Ngân sách Trung ương: 5.000.000 đồng/ha.

-Ngân sách địa phương: 1.000.000 đồng/ha (đối ứng 20% vốn TW).

b)Biện pháp tổ chức thực hiện:

-Đối với diện tích đất dân tự khai hoang hoặc diện tích đất mà UBND xã kết hợpcơ quan chuyên môn của huyện được giao nhiêm vụ hướng dẫn cho các hộ dân tựkhai hoang thủ công hoặc hợp đồng khai hoang bằng cơ giới:

+UBND huyện chỉ đạo UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện được giaonhiệm vụ hướng dẫn thủ tục cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức khaihoang.

+Căn cứ vào kết quả khai hoang của các hộ dân, UBND xã và cơ quan chuyên mônđược UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện nghiệm thu khối lượng, lập biên bảnnghiệm thu.

+Căn cứ vào danh sách các hộ dân đã tổ chức khai hoang, biên bản nghiệm thu diệntích khai hoang, giấy đề nghị của UBND xã; phòng Tài chính - Kế hoạch của huyệnkiểm tra và cấp phát bằng lệnh chi tiền qua Kho bạc Nhà nước cho UBND xã đểthanh toán trực tiếp cho các hộ dân.

-Đối với diện tích đất được khai hoang theo hình thức tập trung, việc tạm ứng,thanh toán vốn cho các công trình khai hoang tập trung được thực hiện theo quyđịnh như đối với công trình cơ sở hạ tầng các xã thuộc chương trình 135.

Điều 2. Bãi bỏ các văn bản,quy định trái với Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở NN & PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quanvà UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng