ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂMLÂM TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ởđịa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơquan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp vàphát triển nông thôn;

Xét đề nghị tại tờ trình số 2348/TTr-SNN ngày 18/10/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và đềxuất tại văn bản số 793/SNV-TCCC ngày 29/10/2013 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chuyênmôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốcSở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địabàn tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụcủa Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

Chi cục Kiểm lâm có tư cách phápnhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theoquy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm phápluật chuyên ngành về bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản theo quyđịnh của pháp luật.

b) Xây dựng các quy hoạch, kế hoạchdài hạn, năm năm, hàng năm về bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản;phương án, dự án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảnlý rừng, bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng,giống cây trồng lâm nghiệp, về chương trình phát triển lâm nghiệp và khai thácsử dụng tài nguyên rừng, quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thựchiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quyphạm, chế độ, chính sách sau khi được ban hành; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụvề bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản.

d) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh huyđộng lực lượng vũ trang, huy động lực lượng và phương tiệncủa các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh đkịp thờingăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tìnhhuống cần thiết và cấp bách.

e) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyếtđịnh những chủ trương, biện pháp cần thiết để thực hiện pháp luật, chính sách,chế độ bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng trênđịa bàn tỉnh:

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cácbiện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâmhại đến rừng và đất lâm nghiệp.

b) Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng;xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kêrừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng.

c) Quản lý hệ thống rừng đặc dụng,phòng hộ trên địa bàn, trực tiếp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừngphòng hộ thuộc tỉnh quản lý.

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệrừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, của cộng đồng dân cư trênđịa bàn tỉnh.

3. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảovệ và phát triển rừng:

a) Kiểm tra, hướng dẫn các ngành, cáccấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệptrên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lực lượng kiểm lâm địaphương và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sửdụng lâm sản theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổchức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, khởi tố, điều tra hìnhsự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sảntheo quy định của pháp luật.

d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng lực lượng và bồi dưỡngnghiệp vụ cho công chức kiểm lâm:

a) Quản lý, chỉ đạo hoạt động các đơnvị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương.

c) Cấp phát, quản lý trang phục, phùhiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khíquân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương;ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lýlâm sản.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiếnbộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi làmgiàu rừng và trong hoạt động của kiểm lâm địa phương.

7. Quản lý tổ chức cán bộ, biên chế,kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện chế độ tiền lương và cácchế độ chính sách khác, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức kiểm lâm địaphương theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ về phát triển lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn việc lập và chịu tráchnhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của UBND cấphuyện.

b) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyếtđịnh xác lập các khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất trongphạm vi quản lý của địa phương sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việcphân loại rừng, xác định ranh giới các loại rừng, thống kê, kim kê, theo dõi din biến rừngtheo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Tổ chức thực hiện phương án giaorừng cho cấp huyện, cấp xã sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc giaorừng, cho thuê rừng, thu hi rừng, chuyển mục đích sử dụngrừng, công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trng cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoàivà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư về lâmnghiệp tại Việt Nam; tổ chức việc lập và quản lý hồ sơgiao, cho thuê rừng và đất đ trngrừng.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạoUBND cấp huyện thực hiện giao rừng cho cộng đồng dân cư và giao rừng, cho thuêrừng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

d) Tổ chức việc bình tuyển và côngnhận cây mẹ, cây đu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh.Xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kim tra và chịutrách nhiệm về sản xuất giống cây trng lâm nghiệp và sửdụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; chế biến và bo quản lâm sản; phòng và chống dịch bệnh gây hại rừng, cháy rừng.

e) Phê duyệt phương án điều chế rừng,thiết kế khai thác rừng; giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và kiểmtra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theoquy định.

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc cho phépmở cửa rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức vàUBND cấp huyện sau khi được phê duyệt; việc thực hiện các quy định về tráchnhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương;việc phi hợp và huy động lực lượng, phương tiện của cáctổ chức, cá nhân trên địa bàn trong bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy,chữa cháy rừng.

9. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn,nghiệp vụ; chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác vềphát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chc và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Kiểm lâm có Chi cục trưởngvà các Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầuChi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà trước pháp luật về hoạt động của Chi cục và thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được giao. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng đượcChi cục trưởng ủy quyền điều hành hoạt động của Chi cục.

c) Phó Chi cụctrưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực côngtác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phâncông.

d) Việc bnhiệm,miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

2. Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâmgồm:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp.

- Phòng Thanh tra, pháp chế.

- Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảotồn thiên nhiên.

- Phòng Phát triển lâm nghiệp.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Hạt Kiểm lâm huyện Thạnh Hóa.

- Hạt Kiểm lâm huyện Tân Thạnh.

- Hạt Kiểm lâm liên huyện Mộc Hóa -thị xã Kiến Tường.

- Hạt Kiểm lâm liên huyện Tân Hưng -Vĩnh Hưng.

- Hạt Kiểm lâm huyện Đức Huệ.

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy,chữa cháy rừng.

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục Kiểm lâm do Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí trong tổng biên chế hànhchính của Sở được UBND tỉnh phân bhàng năm. Việc tuyểndụng, quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức của Chi cục Kim lâm thực hiện theo quy định hiệnhành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hanh Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có trách nhiệm triển khai, quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra việctổ chức thực hiện quyết định này.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo; chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Chicục Kiểm lâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phthi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:- Bộ NN và PTNT;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- CT, PCT Nguyễn Thanh Nguyên;
- Như Điều 5;
- Phòng NCTH+KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm