ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH XẾP LOẠI THI ĐUA HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, ỦY BAN MẶTTRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; CÁCHUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ (tại Tờtrình số 229/TTr-SNV ngày 29 tháng 10 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơquan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; các sở,ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các Trường Đại học, Caođẳng thuộc tỉnh”.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh ban hành “Quy định xếp loại thiđua hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các Trường Đạihọc, Cao đẳng thuộc tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan khácthuộc tỉnh".

Điều 3.ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Đảng, Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

QUY ĐỊNH

XẾPLOẠI THI ĐUA HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆTNAM TỈNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ,THỊ XÃ VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH(Banhành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Đối tượng ápdụng, phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan Đảng, Ủy ban mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh.

b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (kể cả các cơquan thuộc Bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàntỉnh).

c) Các huyện, thành phố, thị xã.

d) Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh.

2. Phạm vi điều chỉnh

Bản quy định này quy định xếp loại thi đuahàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoànthể cấp tỉnh; các Sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã vàcác Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh.

Điều 2. Mục đích, ýnghĩa

1. Xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơquan Đảng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; các Sở,ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các Trường Đại học, Caođẳng thuộc tỉnh nhằm để đánh giá kết quả công tác, mức độ phấn đấu hoàn thànhnhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

2. Căn cứ xếp loại thi đua hàng năm để Chủtịch UBND tỉnh có hình thức khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởngkịp thời cho các đơn vị, địa phương, nhằm động viên những đơn vị, địa phươnghoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đuathực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địabàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Nguyên tắcthi đua và căn cứ đánh giá

1. Đánh giá, xếp loại trên nguyên tắc tựnguyện, tự giác, chính xác, kịp thời công bằng, đoàn kết phối hợp cùng tiến bộ.

2. Các căn cứ đánh giá, xếp loại chủ yếu dựavào mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của các đơn vị và chỉ tiêu,nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND các cấp giao, nội bộ đoànkết.

3. Không xếp loại đối với đơn vị có kết quảtự chấm và chấm chéo thiếu căn cứ và hồ sơ nộp chậm thời gian quy định.

Chương II

NHỮNG QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Bảng tiêu chítự chấm điểm, xếp loại thi đua

1. Phụ lục I: Tiêu chí áp dụng đối với các cơquan Đảng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh.

2. Phụ lục II: Tiêu chí áp dụng đối với các Sở,ban ngành cấp tỉnh (kể cả các cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương thực hiệnnhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn tỉnh);

3. Phụ lục III: Tiêu chí áp dụng đối với cáchuyện, thành phố, thị xã;

4. Phụ lục IV: Tiêu chí áp dụng đối với cácTrường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh.

Điều 5. Bảng tiêu chíchấm điểm chéo

1. Phụ lục V: Bảng điểm của các cơ quan Đảng,Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh chấm chéo cho các huyện, thành phố, thị xã và ngược lại.

2. Phụ lục VI: Bảng điểm của các Trường Đạihọc, Cao đẳng thuộc tỉnh chấm chéo cho các ngành liên quan và ngược lại.

Điều 6. Cách tínhđiểm

1. Thang điểm tối đa cho hệ thống tiêu chí tựchấm và chấm chéo là 100 điểm, trong đó có 10 điểm thưởng và điểm trừ.

2. Điểm thưởng và cách tính điểm

a) Điểm thưởng do vượt kế hoạch thực hiện cácchỉ tiêu được giao và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vựcphụ trách: Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nếu hoàn thành 100% là đạt điểmchuẩn, cứ vượt 1% được cộng thêm 01 điểm nhưng tổng số điểm thưởng không vượtquá 10% so với điểm chuẩn của nhóm tiêu chí đó.

b) Thưởng điểm mới, nổi bật: Mỗi đơn vị đượccộng thêm 1 điểm.

c) Tổng điểm thưởng quy định tại Điểm a, b,Khoản 2, Điều 6 không vượt quá 10 điểm.

3. Điểm trừ và cách tính điểm

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kếhoạch, cứ giảm 1% so với chỉ tiêu kế hoạch bị trừ 01 điểm nhưng tổng sốđiểm trừ không vượt quá 10% so với điểm chuẩn của nhóm tiêu chí đó.

b) Trong năm, đơn vị, Thủ trưởng đơn vị cóđơn thư, khiếu nại tố cáo hoặc có vấn đề nổi cộm được cơ quan có thẩm quyền kếtluận có vi phạm, tùy vào mức độ sẽ bị trừ từ 1 đến 10 điểm, hoặc hạ một bậc xếploại.

c) Đơn vị vi phạm các quy định về công tácTĐKT bị trừ 1 điểm.

4. Điểm ưu tiên và cách tính điểm

Đối với các huyện vùng núi cao, vùng khó khăn(Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp), mỗi đơn vị đượccộng thêm 3 điểm nhưng không vượt quá tổng 10 điểm kể cả điểm thưởng.

Điều 7. Cách xếp loại

Xếp loại thi đua hàng năm được chia thành 5loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu.

1. Loại Xuất sắc: Từ 90 điểm – 100 điểm vàkhông có tiêu chí nào đạt dưới 85% số điểm tối đa của tiêu chí đó.

2. Loại Tốt: Từ 80 - 89 điểm và không cótiêu chí nào đạt dưới 80% số điểm tối đa của tiêu chí đó.

3. Loại Khá: Từ 70 - 79 điểm và không có quá3 tiêu chí thấp hơn 50% số điểm tối đa của tiêu chí đó.

4. Loại Trung bình: Từ 50 - 69 điểm.

5. Loại Yếu: Dưới 50 điểm.

Điều 8. Quy trìnhđánh giá, xếp loại

1. Tự đánh giá, xếp loại

Tự đánh giá, xếp loại: Đầu tháng 11 hàng năm,các đơn vị căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm để tự đánh giá, chođiểm và tự xếp loại đơn vị, địa phương mình theo bảng tiêu chí và thang điểmtại quy định này.

2. Đánh giá, xếp loại chéo

a) Đánh giá, cho điểm và xếp loại chéo đượctiến hành độc lập, khách quan giữa các đơn vị với nhau.

b) Đánh giá, xếp loại chéo: Các cơ quan Đảng,Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (gọitắt là ngành) căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chuyên mônthuộc lĩnh vực ngành quản lý để đánh giá, cho điểm, xếp loại đối với các huyện,thành phố, thị xã (gọi tắt là huyện). Ngược lại, các huyện căn cứ tình hìnhthực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các lĩnh vực liên quan đến các ngành để đánhgiá, cho điểm, xếp loại các ngành.

Hàng năm, các ngành triển khai nhiệm vụ đốivới lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách thông qua các phòng, ban chuyênmôn của huyện, xây dựng tiêu chí để chấm điểm cho các huyện đối với lĩnh vựcliên quan. Đối với các huyện thông qua các phòng, ban chuyên môn liên quan đếnngành, xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá, xếp loại ngành. Ngành và huyệnphối hợp, thống nhất bảng tiêu chí chấm chéo.

c) Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh(gọi tắt các Trường): Ngành nào quản lý về hoạt động chuyên môn của Trường thìngành đó đánh giá, chấm điểm và xếp loại cho Trường. Ngược lại, các Trường đánhgiá, chấm điểm xếp loại cho ngành liên quan với hoạt động chuyên môn củaTrường.

Điều 9. Thẩm địnhđánh giá, xếp loại thi đua

1. Sau khi nhận hồ sơ xếp loại thi đua hàngnăm của các đơn vị, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành tổng hợp, thẩmđịnh, lên bảng điểm và dự kiến xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từngđơn vị.

2. Phương pháp tính điểm, xếp loại cuối cùngở cấp tỉnh

Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trêncơ sở Hồ sơ đề nghị xếp loại của các đơn vị, xin ý kiến các cơ quan liên quan,gồm: Thanh tra tỉnh, Phòng tiếp dân (Văn phòng UBND tỉnh), Ban Tổ chức Tỉnh ủy.Căn cứ bảng tự chấm điểm, xếp loại của đơn vị, bảng chấm điểm chéo, kết quả xếploại và suy tôn của Khối, Cụm thi đua và ý kiến của các cơ quan liên quan tổnghợp lại, tính điểm bình quân chấm chéo, dự kiến xếp loại cuối cùng.

Bước 2: Lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnhhọp xét xếp loại đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị lựclượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh) và các huyện, thành phố, thị xã.

Bước 3: Tổng hợp kết quả cuối cùng của tất cảcác đơn vị (kể cả đơn vị do UBND tỉnh xếp loại) trình Thường trực Hội đồng TĐKTtỉnh sau đó trình Hội đồng TĐKT tỉnh họp xét xếp loại thi đua cho các đơn vị.

Chương III

THỦ TỤC HỒSƠ VÀ THỜI GIAN XÉT XẾP LOẠI THI ĐUA

Điều 10. Thủ tục hồsơ

1. Hồ sơ xếp loại thi đua của các đơn vị gửivề Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gồm:

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

b) Bảng tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại.

c) Bảng chấm chéo (cho các đơn vị có liênquan).

d) Kết quả họp xét xếp loại của Cụm, Khối thiđua.

2. Hồ sơ xếp loại thi đua do Ban Thi đua –Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh gồm:

a) Báo cáo kết quả cho ý kiến của các cơ quanliên quan: Thanh tra tỉnh, Phòng tiếp dân (Văn phòng UBND tỉnh), Ban Tổ chứcTỉnh ủy.

b) Tổng hợp tự chấm điểm, chấm chéo và kếtquả xếp loại của các cơ quan, đơn vị; các kênh đánh giá đối với các cơ quan,đơn vị; dự kiến xếp loại của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

3. Hồ sơ xếp loại thi đua do Ban Thi đua –Khen thưởng tỉnh trình Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnhgồm:

a) Báo cáo kết quả cho ý kiến của các cơ quanliên quan: Thanh tra tỉnh, Phòng tiếp dân (Văn phòng UBND tỉnh), Ban Tổ chứcTỉnh ủy.

b) Tổng hợp tự chấm điểm, chấm chéo và kếtquả xếp loại của các cơ quan, đơn vị; các kênh đánh giá đối với các cơ quan,đơn vị; đánh giá, xếp loại của UBND tỉnh; ý kiến của Thường trực Hội đồng TĐKTtỉnh (khi trình ra Hội đồng TĐKT tỉnh họp) và dự kiến xếp loại của Ban Thi đua– Khen thưởng tỉnh.

Điều 11. Thời giannộp hồ sơ xếp loại thi đua

Các đơn vị nộp hồ sơ xếp loại thi đua về BanThi đua – Khen thưởng tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. (số liệu báo cáođến ngày 31/10 hàng năm, hai tháng cuối năm ước tính).

Chương IV

TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 12. Hướng dẫn,triển khai thực hiện

1. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hướng dẫn,đôn đốc và triển khai thực hiện cụ thể; Chủ trì phối hợp với các cơ quan chứcnăng tổ chức phổ biến quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng vàtrang Website của tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đềcần điều chỉnh, sửa đổi hoặc phát sinh mới, các đơn vị phản ánh về Ban Thi đua– khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

PHỤ LỤCI

BẢNGTIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UBMTTQVN TỈNH,ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

TT

Nhóm tiêu chí

Kết quả thực hiện

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

I

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

50

A

Đối với cơ quan Đảng

50

1

Tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các nhiệm vụ được giao

20

2

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

15

3

Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng, Chuyên môn, đoàn thể trong cơ quan ngành vững mạnh

15

B

Đối với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể

50

1

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

15

2

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước và các quy định của tỉnh

15

3

Tổ chức tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình trên địa bàn tỉnh

10

4

Công tác tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giám sát, phản biện xã hội

10

II

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

30

1

Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

6

2

Xây dựng chương trình hành động và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4

3

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

5

4

Việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, Chương trình do các Bộ, ngành TW liên quan triển khai và t/hiện nhiệm vụ sau kiểm điểm theo NQ TW4 (khóa XI)

6

5

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

5

6

Quan tâm làm tốt công tác Đảng, củng cố các tổ chức đoàn thể, quần chúng.

4

III

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua

5

1

Các phong trào thi đua điển hình của từng đơn vị

3

2

Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2

IV

Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác TĐKT

5

1

Thực hiện tốt Luật TĐKT và các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm

2

2

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến

2

3

Thực tốt chế độ báo cáo, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng và thời gian quy định

1

V

Điểm thưởng, điểm trừ

≤ 10

1

Điểm thưởng (không quá 10 điểm)

2

Điểm trừ

*

Tổng cộng:

100

*

Tự nhận loại:

PHỤLỤC II

BẢNGTIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

TT

Nhóm tiêu chí

Kết quả thực hiện

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

I

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

50

1

Hoàn thành tốt công tác quản lý Nhà nước

15

2

Tham mưu kịp thời, chất lượng có hiệu quả cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành.

15

3

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao/UBND tỉnh giao:..............

15

4

Thực hiện tốt chương trình ban hành văn bản QPPL của tỉnh

5

II

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

30

1

Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3

2

Xây dựng chương trình hành động và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4

3

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4

4

Việc thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

4

5

Việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, Chương trình do các Bộ, ngành TW liên quan triển khai

4

6

Thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

4

7

Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

4

8

Quan tâm làm tốt công tác Đảng, củng cố các tổ chức đoàn thể, quần chúng.

3

III

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua

5

1

Các phong trào thi đua điển hình của từng đơn vị

3

2

Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2

IV

Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác TĐKT

5

1

Thực hiện tốt Luật TĐKT và các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm

2

2

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến

2

3

Thực tốt chế độ báo cáo, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng và thời gian quy định

1

V

Điểm thưởng, điểm trừ

≤ 10

1

Điểm thưởng (không quá 10 điểm)

2

Điểm trừ

*

Tổng cộng:

100

*

Tự nhận loại:

PHỤ LỤC III

BẢNGTIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh)

TT

Nhóm tiêu chí

Kết quả thực hiện

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

I

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

55

1

Tốc độ tăng giá trị sản xuất, trong đó:

9

a)

Giá trị sản xuất nông - lâm – ng­ nghiệp

Nêu giá trị và % đạt được so KH

3

b)

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng

Nêu giá trị và % đạt được so KH

3

c)

Thương mại - dịch vụ - du lịch

Nêu giá trị và % đạt được so KH

3

2

- Thu ngân sách

- Bình quân thu nhập đầu người/năm

- Nêu giá trị và % đạt được so KH

- Nêu k.quả?, so sánh năm trước

8

3

Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới)

Tỷ lệ giảm được %

6

4

Số lao động đ­ược giải quyết việc làm, chăm lo gia đình c/s, người có công và thực hiện c/s xã hội

Số lượng, tỷ lệ đạt so KH

5

5

Giáo dục và Đào tạo

8

a)

Chất l­ượng giáo dục

4

b)

Số tr­ường chuẩn QG

2

c)

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và lên lớp

1

d)

Tỷ lệ HS đậu vào các tr­ường ĐH, CĐ và các tr­ường CN

1

6

Y tế

8

a)

Giảm tỷ suất sinh

3

b)

Tỷ Lệ người sinh con thứ 3 trở lên

3

c)

Giảm tỷ lệ trẻ em dư­ới 5 tuổi suy dinh dưỡng

2

7

Văn hóa: Số gia đình, khối, phố, làng, bản đạt văn hóa; thiết chế văn hóa cơ sở

Số lượng? đạt % so KH?

8

Quốc phòng - An ninh

6

9

Thực hiện Ch­ương trình xây dựng Nông thôn mới

5

II

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

25

1

Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

4

2

Xây dựng chương trình hành động và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4

3

- Việc thực hiện 6 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

- Việc t/hiện nhiệm vụ sau kiểm điểm theo NQ TW4 (khóa XI)

5

4

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4

5

Có lĩnh vực làm tốt được Bộ, ngành khen thưởng

2

6

Thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả

4

7

Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp dân

2

III

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua

5

1

Các phong trào thi đua điển hình của từng đơn vị

3

2

Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2

IV

Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác TĐKT

5

1

Thực hiện tốt Luật TĐKT và các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm

2

2

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến

2

3

Thực tốt chế độ báo cáo, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng và thời gian quy định

1

V

Điểm thưởng, điểm trừ, điểm ưu tiên

≤ 10

1

Điểm thưởng (không quá 10 điểm)

2

Điểm trừ

3

Điểm ưu tiên (đối với các huyện miền núi)

*

Tổng cộng:

100

*

Tự nhận loại:

PHỤ LỤC IV

BẢNGTIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘCTỈNH(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

TT

Nhóm tiêu chí

Kết quả thực hiện

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

I

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

50

1

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đầu vào

15

2

Chất lượng đào tạo (gồm: Xếp loại năm học; Số lượng HS, SV đậu tốt nghiệp, tỷ lệ đậu tốt nghiệp; Số HS, SV tốt nghiệp có việc làm

15

3

Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cho đội ngũ giáo viên (gồm: Thực hiện nghiên cứu khoa học; Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ); Thi giáo viên giỏi)

10

4

Chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên

10

II

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

30

1

Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

3

2

Xây dựng chương trình hành động và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4

3

Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4

4

Việc chấp hành pháp luật về chống các tệ nạn xã hội trong trường học

4

5

Việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, Chương trình do các Bộ, ngành TW liên quan triển khai

4

6

Thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

4

7

Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4

8

Quan tâm làm tốt công tác Đảng, củng cố các tổ chức đoàn thể, quần chúng.

3

III

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua

5

1

Các phong trào thi đua điển hình của từng đơn vị

3

2

Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2

IV

Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác TĐKT

5

1

Thực hiện tốt Luật TĐKT và các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm

2

2

Làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến

2

3

Thực tốt chế độ báo cáo, quy trình, thủ tục hồ sơ khen thưởng và thời gian quy định

1

V

Điểm thưởng, điểm trừ

≤ 10

1

Điểm thưởng (không quá 10 điểm)

2

Điểm trừ

*

Tổng cộng:

100

*

Tự nhận loại:

PHỤ LỤC V

BẢNGĐIỂM CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UBMTTQVN TỈNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH; SỞ BAN, NGÀNH CẤPTỈNH CHẤM CHÉO CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ VÀ NGƯỢC LẠI(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm chuẩn

Điểm chấm chéo của các đơn vị liên quan nhau

Nam Đàn

Hưng Nguyên

Nghi Lộc

TP. Vinh

TX. Cửa Lò

Quỳnh Lưu

TX Hoàng Mai

Diễn Châu

Yên Thành

Đô Lương

Kỳ Sơn

Tương Dương

Con Cuông

Anh Sơn

Thanh Chương

Quế Phong

Quỳ Châu

Quỳ Hợp

Nghĩa Đàn

Tân Kỳ

TX Thái Hoà

1

Văn phòng Tỉnh uỷ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Ban Dân vận tỉnh uỷ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Ban Nội chính tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

100

8

Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh

100

9

Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Trường Chính trị tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

Uỷ ban MTTQVN tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Liên đoàn Lao động tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13

Tỉnh đoàn

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15

Hội Cựu chiến binh tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Hội Nông dân tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

Sở NN và PTNT

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

Sở Công Thương

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19

Sở Xây dựng

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

Sở Giao thông Vận tải

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21

Sở Tài nguyên và MT

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22

Sở Khoa học và CN

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

23

Sở Thông tin và TT

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

Liên minh hợp tác xã tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

26

Vườn Quốc gia Pù Mát

100

x

x

x

27

Sở Giáo dục và Đào tạo

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28

Sở Y tế

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29

Sở Văn hoá – TT-DL

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30

Ban Dân tộc

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

31

Sở LĐTB&XH

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

32

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33

Báo Nghệ An

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

Thanh tra tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35

Sở Tư pháp

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

36

Toà án Nhân dân tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37

Viện Kiểm sát ND tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

38

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

39

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40

Công an tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

41

Cục thi hành án dân sự tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

42

Văn phòng UBND tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43

Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44

Sở Nội vụ

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

45

Sở kế hoạch và Đầu tư

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

Sở Tài chính

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47

Cục Thống kê

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

48

Cục Thuế Nghệ An

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49

Kho bạc Nhà nước N.An

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50

Cục Hải quan Nghệ An

100

x

x

x

x

51

Bảo hiểm xã hội tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

52

Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*

Tổng điểm BQ chấm chéo:

*

Xếp loại:

- Ghi chú: Dấu X làđiểm chấm chéo của các ngành – huyện liên quan nhau, ô để trống không chấm điểmvì không liên quan nhau.

PHỤ LỤCVI

BẢNGĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG THUỘC TỈNH CHẤM CHÉO CHO CÁC NGÀNH CẤPTỈNH CÓ LIÊN QUAN VÀ NGƯỢC LẠI(Kèmtheo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm chuẩn

Điểm chấm chéo đối với lĩnh vực liên quan

Sở Y tế

Sở GD-ĐT

Sở LĐTBXH

Sở VHTT&DL

1

Trường Đại học Y khoa Vinh

100

x

x

2

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

100

x

3

Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Nghệ An

100

x

4

Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Nghệ An

100

x

x

5

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt – Đức Nghệ An

100

x

6

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật CN Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Nghệ An

100

x

7

 Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

100

x

x

 *

Tổng điểm BQ chấm chéo:

Xếp loại:

- Ghi chú: Dấu X là điểm chấm chéo của cácngành – Trường liên quan nhau, ô để trống không chấm điểm vì không liên quannhau.