ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHTHẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản ngày 19/6/2009;

Căn cứNghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư vàxây dựng công trình;

Căn cứNghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứNghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình xây dựng;

Căn cứThông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứThông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra,thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 426/SKHĐT-XDCB ngày 28tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trìnhnhư sau:

1. Đối vớicác dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

a) Chủ tịchUBND tỉnh quyết định đầu tư dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) sửdụng vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên.

b) Chủ tịchUBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư công trìnhsử dụng vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

c) Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là cấphuyện) quyết định đầu tư các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụngnguồn vốn ngân sách của cấp huyện (kể cả vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sáchtỉnh, vốn xã hội hóa) có tổng mức đầu tư dự án đến nhóm A và phải đảm bảo khảnăng nguồn vốn cân đối cho dự án thực hiện theo tiến độ trừ các dự án đầu tư hạtầng khu tái định cư (thực hiện theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Chủ tịchUBND cấp huyện quyết định đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách xã,phường, thị trấn trực thuộc có tổng mức vốn đầu tư trên 500 triệu đồng.

d) Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) quyết định đầu tư các côngtrình sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn, vốn xã hội hóa có tổngmức đầu tư đến 500 triệu đồng.

2. Đối vớicác dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước, vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiềunguồn vốn, Chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm. Đối với các dựán sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thoả thuận vềphương thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ phầntrăm (%) lớn nhất trong tổng mức đầu tư.

3. Người cóthẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩmđịnh dự án. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay vốnthẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặckhông cho vay trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Điều 2. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư, báo cáokinh tế kỹ thuật xây dựng công trình như sau:

1. Đối vớicác dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:

a) Sở Kếhoạch và Đầu tư là đầu mối thẩm định các dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹthuật) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư quyết định đầu tư.

b) PhòngTài chính - Kế hoạch cấp huyện là đầu mối thẩm định các dự án đầu tư (hoặc báocáo kinh tế kỹ thuật) do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.

c) Chủ tịchUBND cấp xã phân công cán bộ nghiệp vụ thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹthuật. Trường hợp chưa có cán bộ nghiệp vụ để thực hiện công việc này thì cóthể thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện thẩm tra hồ sơ trước khi quyếtđịnh đầu tư. Trường hợp chưa có cán bộ nghiệp vụ hoặc chưa nắm được quy hoạchngành để thực hiện công việc này thì gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyệncó ý kiến trước khi UBND cấp xã quyết định đầu tư.

2. Đối vớicác dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.

3. Đơn vịđầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm:

a) Lấy ýkiến thẩm định về thiết kế cơ sở của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyênngành đối với dự án nhóm A được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xâydựng công trình.

b) Lấy ýkiến thẩm định về thiết kế cơ sở của Sở quản lý công trình xây dựng chuyênngành đối với các dự án ngoài dự án nhóm A nêu trên, cụ thể như sau:

- Sở Xâydựng: Các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xâydựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xử lý chất thải rắn độc hại.

- Sở CôngThương: Các công trình đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệtđiện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất alumin, nhà máy xi măng từ cấp IIItrở lên; các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhàkho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và khochứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

- Sở Giaothông vận tải: Các công trình cầu, hầm, đường bộ, công trình đường sắt, sânbay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người.

- Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn: Các công trình hồ chứa nước, đập ngăn nước,tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đườnghầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và các công trình thủy lợi khác.

- Sở Thôngtin và Truyền thông: Các công trình công nghệ thông tin và truyền thông.

Điều 3. Thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiếtkế kỹ thuật, thiếtkế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và xửlý chuyển tiếp: thực hiện theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của BộXây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trìnhvà hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký và thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnhvề việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh ĐồngNai. Các hồ sơ dự án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lựcnhưng khi tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theophân cấp tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng nếu cơquan thẩm tra, thẩm định yêu cầu điều chỉnh hồ sơ để đảm bảo kỹ thuật và nộidung điều chỉnh này khác với hồ sơ thiết kế cơ sở trong dự án đã được duyệt thìchủ đầu tư báo cáo nội dung điều chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở đến cơ quan chủ trìthẩm định dự án để xử lý cho phù hợp quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thôngtin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;- TT HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc