UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCCỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014của Bộ Y tế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 1602/TTr-SYT ngày 26/6/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 232/TTr-SNV ngày 14/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An là đơn vịsự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thựchiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; tổchức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.;

2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có tư cách pháp nhân,có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉđạo, kiểm tra, thanh tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệmvụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách,chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Ytế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lâynhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động,sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm antoàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắcxin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; cáchoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sứckhỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trúcác bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹthuật về y tế dự phòng đối với Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,cơ sở y tế và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

3. Triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ;phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thôngtin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tụcvề chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm;tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dựphòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành củacác cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trong lĩnh vực ytế dự phòng.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứngdụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án,dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về y tế dự phòngtrên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tếdự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quảnlý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giácác hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn.

9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của phápluật và phân cấp quản lý hiện hành;

10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quyđịnh của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do SởY tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có Giám đốc và khôngquá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh là người đứngđầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toànbộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là ngườigiúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giámđốc trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trướcpháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một PhóGiám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốcTrung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quảnlý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

2. Các khoa, phòng:

a) Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Các khoa, phòng chuyên môn:

- Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

- Khoa kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;

- Khoa sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học;

- Khoa sức khỏe nghề nghiệp;

- Khoa Kiểm dịch y tế

- Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng.

- Khoa xét nghiệm.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Trung tâm theo hướng dẫn tại phụ lục kèmtheo Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế về việc Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòngtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Biên chế, số lượngngười làm việc

1. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâmđược UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơquan nhà nước có thẩm quyền ban hành và điều kiện, tình hình thực tế khả năngngân sách của cơ quan, đơn vị.

2. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bố trí cánbộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Trung tâm thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký vàbãi bỏ Điều 2 Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 17/7/1997 của UBND tỉnh về việcđổi tên Trung tâm Y học dự phòng Nghệ An thành Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thị xã và Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường