HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 59-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀNHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC KHAI HOANG VÀ VÙNG KINH TẾ MỚI THUỘC BỘNÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ Nghị định số 275-CP ngày 08-10-1977 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộmáy quản lý nông nghiệp;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay quy định bổsung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục khai hoang và vùng kinh tế mớithuộc Bộ Nông nghiệp nói ở điểm 1, mục b, điều 4 của nghị định số 275-CP ngày08-10-1977 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp.

Điều 2. - Tổng cục khaihoang và vùng kinh tế mới có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạchcụ thể về khai hoang và xây dựng vùng kinh tế mới; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫnvà điều tra tất cả các đối tượng tham gia khai hoang và xây dựng vùng kinh tếmới thực hiện quy hoạch và kế hoạch ấy khi đã được cấp có thẩm quyền xét duyệtvà ghi vào kế hoạch Nhà nước.

2. Quản lý việc phân bố và sửdụng vốn, vật tư, thiết bị, lao động cho công tác khai hoang và xây dựng vùngkinh tế mới theo đúng kế hoạch Nhà nước và các chế độ, thể lệ quản lý kinh tế,tài chính của Nhà nước.

3. Chỉ đạo và quản lý các nôngtrường quốc doanh và các hợp tác xã mới từ khâu khai hoang, sản xuất, chế biến,giao nộp sản phẩm cho đến khi có đủ điều kiện thì chuyển giao cho huyện, tỉnhhoặc công ty chuyên doanh của Bộ quản lý, theo phương thức kinh doanh hạch toánkinh tế.

4. Thống nhất chỉ đạo việc xâydựng các cơ sở sản xuất, các công trình phục vụ sản xuất và cơ sở phục vụ đờisống cho nhân dân, bảo đảm tính đồng bộ khi xây dựng một vùng kinh tế mới, trừnhững công trình giao thông, thủy lợi, điện, chế biến có quy mô lớn, kỹ thuậtphức tạp thì do các ngành chủ quản phụ trách.

5. Quản lý các đơn vị trực thuộcTổng cục.

Điều 3. – Tổ chức bộ máycủa Tổng cục khai hoang và vùng kinh tế mới gồm có:

1. Vụ kế hoạch tài vụ,

2. Vụ chỉ đạo sản xuất kinhdoanh,

3. Vụ chuyển dân,

4. Cục xây dựng cơ bản,

5. Viện quy hoạch và thiết kế.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức củacác vụ, cục, viện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định.

Điều 4. – Đồng chí Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp, các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ,cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TUỚNG
Lê Thanh Nghị