NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc chuẩn y vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

__________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước, Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty Tài chính công bố theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước số 37-LCT/HĐNN8 và số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990;

Căn cứ "Quy chế cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần" ban hành theo quyết định số 275/QĐ-NH5 ngày 07-11-1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 50/NHTP96 ngày 29-02-1996; của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Phương nam tại tờ trình số 20/NHPN-96 ngày 16/2/1996 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y và cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Phương nam được ghi vào điều lệ số vốn điều lệ mới là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương nam có trách nhiệm đăng ký đăng báo theo luật định về số vốn điều lệ mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Thông đốc, Vụ trưởng Vụ các định chế tài chính, các Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Phương nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm