ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luậtdoanh nghiệp ngày ngày 12 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Luậtcác tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghịđịnh số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghịđịnh số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chínhphủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghịđịnh số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp pháttriển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyếtđịnh số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Banhành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng chodoanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thôngtư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chếtài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thôngtư số 147/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn mộtsố Điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảolãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thôngtư số 42/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về ban hành Điềulệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thôngbáo số 296/TB-VPCP ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ Kết luậncủa Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn thu từ chuyển nhượng vốn góp tạiCông ty trách nhiệm hữu hạn Bia Huế;

Căn cứ Nghị quyếtsố 13/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI,kỳ họp thứ 9 về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnhtín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghịcủa Sở Tài chính tại Công văn số 22/STC-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏvà vừatỉnh ThừaThiên Huế.

Quỹ Đầu tư pháttriển và Bảo lãnh tín dụngcho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnhTỉnh Thừa thiên Huếlà một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư pháttriển, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ có tư cách phápnhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tàikhoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên địa bàn.

Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue province Development and credit guarantee Fund for Medium - SmallEnterprises.

Điều 2.Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

a) Vốn điều lệ: 326.860.000.000 đồng (Batrăm hai mươi sáu tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng),

Trong đó:

- Vốn cho hoạt động đầu tư phát triển là 100 tỷ đồng.

Vốn do Ngân sách tỉnh cấp trong năm 2015: 20 tỷ đồng, số cònlại Ngân sách tỉnh sẽ cấp trong năm 2016 - 2017.

- Vốn cho hoạt động bảo lãnh tín dụng là 226,86 tỷ.

Số vốn 226,86 tỷ đồng này được điềuchuyển từ Cty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh theo Thông báokết luận số 296/TB-VPCP ngày 09/8/2013 của Thủ tướngChính phủ về việc sử dụng nguồn thu từ chuyển nhượng vốn góp tại Công ty tráchnhiệm hữu hạn Bia Huế.

b) Vốn huy động:Quỹ đượchuy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong vàngoài nước.

c) Vốn nhận ủy thác:Cácnguồn vốn nhận ủy thác không thuộc vốn hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Nguyêntắc hoạt động:

Quỹ hoạt độngtheo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính,không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát trin vốn. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữucủa Quỹ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, quản lýđiều hành của Quỹ

Quỹ trực tiếp tổ chức điều hànhcác hoạt động,tổ chức bộ máy của Quỹ bao gồm: Hộiđồng quản lý; Ban Kiểm soát; Bộ máy điều hành, gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức vàhoạt động của Quỹ.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơquan, đơn vị liên quan:

1. Sở Tài chính

- Phối hợp với các Sở Ngành cóliên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theo Quyết địnhcủa Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trình cấp có thẩm quyền cấp vốnđiều lệ cho Quỹ.

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánhNgân hàng nhà nước tỉnh Thừa thiên Huế hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Quỹ.

- Giúp UBND tỉnh quản lý, kiểmtra, giám sát hoạt động của Quỹ, bảo đảm Quỹ hoạt động đúng quy định của phápluật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Thừa thiên Huế

- Thực hiện chức năng quản lý nhànước đối với hoạt động của Quỹ theo quy định; tham gia kiểm tra, giám sát hoạtđộng của Quỹ.

- Phối hợp cùng Sở Tài chính trongviệc hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Quỹ.

3. Sở Nội vụcó trách nhiệmchủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Đề án thành lập Quỹ Đầutư phát triển và Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huếđã được HĐND tỉnh thông qua và các quy định liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức bộmáy của Quỹ; Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức danh củaQuỹ.

- Phối hợp với Sở Tài chính, cácSở Ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theoQuyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính, cácSở Ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theoQuyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thường xuyên trao đổi, cung cấpthông tin cho Quỹ về tình hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừatrên địa bàn tỉnh.

5. Hội doanh nghiệp tỉnh ThừaThiên Huế

- Chủ độngcung cấp thông tin về tình hình hoạt động và nhu cầu vốn bảo lãnh tíndụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cho Quỹ.

- Hỗ trợ công tác đào tạo, nângcao trình độ quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa vànhỏ xây dựng Dự án, Phương án sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp với thực tếhoạt động của các doanh nghiệp làm căn cứ để Quỹ thực hiện việc bảo lãnh tíndụng.

- Phối hợp với Quỹ trong việchướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để được bảo lãnhtín dụng.

Điều 6. Quyết định nàycó hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở:Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp HộiDoanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Giámđốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanhnghiệp nhỏ và vừatỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊC
H
Nguyễn Văn Cao