ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TWngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủtrương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chương trình hành độngsố 45-CTr/TU ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyếtsố 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNgoại vụ tại Công văn số 124/SNgV-HTQT ngày 20/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Ngoại vụlàm cơ quan thường trực về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh và chủ trì, phối hợpvới các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và UBND các huyện,thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân côngtại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chứcchính trị-xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 45-CTR/TU NGÀY 19/11/2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNHỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘINHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 590 /QĐ-UBND ngày 22 /4/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh)

Thực hiện Chương trình hành độngsố 45-CTr/TU ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiệnNghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chủtịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnhhoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của các cấp, các ngành và cánbộ, đảng viên cùng nhân dân nhằm phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các điềukiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nângcao đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TWngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

2. Triển khai kịp thời, hiệu quả,linh hoạt quan điểm chỉ đạo và định hướng chủ yếu được xác định trong Nghịquyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ, giải pháp chủyếu đã được đề ra trong Chương trình hành động số 45- CTr/TU ngày 19/11/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

3. Tăng cường hội nhập quốc tế đầyđủ, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm. Quátrình hội nhập phải đảm bảo vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng caođời sống của nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thếgiới vừa đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội, củng cố quốc phòng; vừa tăngcường phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng nội lực và tận dụng tối đa điềukiện quốc tế thuận lợi để hội nhập và giảm thiểu những tác động tiêu cực củaquá trình hội nhập đối với sự phát triển của tỉnh.

4. Đảm bảo sự phân công nhiệm vụcụ thể, rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vịliên quan trong quá trình triển khai thực hiện hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnvề hội nhập quốc tế; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉđạo tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốctế và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nângcao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập quốctế, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình hội nhập quốctế.

Tăng cường công tác thông tin đốingoại giai đoạn 2014-2020 bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau để đưathông tin, hình ảnh, tiềm năng phát triển của tỉnh đến với cộng đồng quốc tế;triển khai thực hiện tốt Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn2013-2020.

2. Tiếp tục triển khai thực hiệnNghị quyết số 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xphù hợp với tình hình mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ chỉ số PAPI và chỉ sốPCI, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư.

- Chú trọng đầu tư phát triển kếtcấu hạ tầng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, các loại thị trường nhằm đápứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

- Đổi mới hình thức, biện pháp xúctiến, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh thực hiện chương trình nôngnghiệp, nông dân và nông thôn; nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh côngtác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, nâng cao kim ngạch xuất khẩucác mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

- Rà soát các cơ chế, chính sáchưu đãi đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hútcác nguồn vốn quốc tế; thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, cơ chếquản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động tạitỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục, giấy tờ khôngcần thiết, không đúng quy định, nhất là trong các lĩnh vực như đất đai, xâydựng, lao động, đầu tư, xuất nhập khẩu,...

3. Mở rộng quan hệ đối ngoại vớicác đối tác nước ngoài, nhất là các đối tác có tầm quan trọng đối với sự pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị vớicác nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây, các nước trong vùng Châu Á Thái BìnhDương; nâng tầm mối quan hệ giữa tỉnh với các đối tác đến từ Nhật Bản, HànQuốc, Singapore. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhândân; đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; tranh thủ sự ủng hộcủa các chính đảng, chính phủ và nhân dân các nước, các địa phương mà tỉnh đãcó quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy, tăng cường đối ngoại nhândân với các nước lớn, các đối tác quan trọng; tranh thủ nguồn lực quốc tế gópphần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quảĐề án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ hộinhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO.

- Tăng cường công tác bảo vệ anninh, chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức,trách nhiệm cho ngư dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quá trìnhkhai thác, đánh bắt trên biển Đông nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình trong quátrình hội nhập; thực hiện tốt công tác bảo hộ ngư dân và tàu thuyền.

- Xây dựng hợp tác về quốc phòng,an ninh với các nước có quan hệ truyền thống hữu nghị, các nước trong khốiASEAN, từng bước đưa hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả; chủ động phát hiện,đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụnghội nhập quốc tế để xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ động và tranh thủ sự hợptác song phương và đa phương; sự hỗ trợ, viện trợ của các nước và các tổ chứcquốc tế để phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học- công nghệ, giảiquyết các vấn đề xã hội và các lĩnh vực khác.

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, quảng bá, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, lịch sử, con người QuảngNgãi đến với bạn bè quốc tế; đồng thời làm tốt công tác bảo tồn, phát huy nhữnggiá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi theo tinh thần Nghị quyếtTrung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiêntiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 củaChính phủ.

6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, có trình độ ngoại ngữ, am hiểu luậtpháp quốc tế và có kiến thức, kỹ năng đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhậpquốc tế, đặc biệt chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làmcông tác đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, cán bộ, côngchức làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh; thườngxuyên cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chứctrong tỉnh để nắm bắt tình hình thế giới, tiến trình hội nhập toàn cầu và củaViệt Nam.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiệncó hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh, chú trọng trangbị những kiến thức mới, chuyên sâu về quản lý kinh doanh, các cam kết của quátrình hội nhập, pháp luật quốc tế, trình độ ngoại ngữ…cho đội ngũ doanh nhân.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBNDcác huyện, thành phố

Tổ chức quán triệt sâu rộng, thốngnhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớpnhân dân về Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhậpquốc tế; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một sốbiện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chươngtrình hành động số 45-CT/TU ngày 19/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành liên quan tăng cường hoạt động đối ngoại thông qua các kênh đoàn ra,đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, báo chí nước ngoài, trang thông tin điệntử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác, các cơ quan đại diệnngoại giao Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện và chủ động đón tiếp các đoànbáo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh nhân các sự kiện quan trọng củatỉnh, đi thực tế các danh lam, thắng cảnh, các khu di tích lịch sử, văn hóa,những thành tựu trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội tại cácđịa phương trong tỉnh.

- Tham mưu có hiệu quả về công tácđối ngoại Đảng, đối ngoại của HĐND, UBND tỉnh, ngoại giao nhà nước và ngoạigiao nhân dân.

- Tăng cường hiệu quả hoạt độngcủa các Hội hữu nghị trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu thành lập các hội hữunghị mới hướng đến thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ngãitheo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Làm đầu mối đẩy mạnh công tácvận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo chương trình xúc tiến,vận động thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoạigiao và các sở, ban ngành, UBND các huyện trong công tác công tác bảo hộ ngưdân và tàu thuyền bị nước ngoài bắt giữ; tiếp tục đấu tranh qua đường ngoạigiao, kịp thời can thiệp để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân củata khi hành nghề hợp pháp ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam; triển khai thựchiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoạigiao triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập quốc tế và đối ngoạicho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh theo Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụvà các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ủy ban về hội nhập quốctế tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan nghiên cứu và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoàinước có tác động đến tỉnh; tiếp tục cải thiện chỉ số PCI.

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lýKhu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các đơn vịliên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh, đặcbiệt là thu hút FDI, vận động ODA.

- Phối hợp với Sở Tài chính thammưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm chocác đơn vị để thực hiện chương trình dự án đã cam kết với nhà tài trợ theo đúngquy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện có hiệu quảĐề án đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015.

4. Sở Công Thương

- Tham mưu UBND tỉnh:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển côngnghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyếtsố 01-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy; thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩuhàng hóa tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020, đẩy mạnh hoạt động xúc tiếnthương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu.

Phối hợp với Bộ Công thương tăngcường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; xây dựng cơ chếchính sách, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thươnghiệu tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu, xác định một số lĩnhvực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh có thế mạnh, lợi thế cạnh tranhcao hoặc có điều kiện thuận lợi để phát triển. Tập trung phát triển các ngành,nghề, sản phẩm có hiệu quả kinh tế, có tính cạnh tranh cao trên thị trường nộiđịa và quốc tế.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cácchương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu,quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiềm năng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường hợp tác trong lĩnhvực thể thao, văn hóa và du lịch.

- Tăng cường phát triển các tuyếndu lịch với các tỉnh Tây nguyên - Nam Lào - Đông bắc Thái Lan; tiếp tục hợp tácnghiên cứu về Trường Lũy và quy hoạch, phát triển huyện đảo Lý Sơn thành đảo dulịch trên nguyên tắc khai thác gắn chặt với bảo tồn và phát huy những giá trịvăn hóa riêng biệt.

- Tiếp tục triển khai thực hiệntốt các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Tỉnh ủy về xâydựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (theoNghị quyết Trung ương 5, khóa 8).

6. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khaithực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị giatăng và phát triển bền vững” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chếchính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệptheo hướng sản xuất hàng hóa.

7. Sở Lao động-Thương binh và Xãhội

- Thực hiện tốt chương trình giảmnghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi theo Chương trình 30a/CP.

- Quy hoạch phát triển mạng lướicơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đápứng nhu cầu thị trường lao động, nhu cầu việc làm và hội nhập quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác xuấtkhẩu lao động và công tác quản lý người lao động nước ngoài tại địa phương.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả tham gia hợp tác quốctế và tranh thủ hỗ trợ của các đối tác, nhằm phục vụ triển khai các biện phápứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả, bền vữngtài nguyên thiên nhiên; đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môitrường và tài nguyên thiên nhiên.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạchhành động của UBND tỉnh về ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức củatoàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường và tăng cường công tác kiểm soát ônhiễm môi trường,…

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đẩy mạnh công tác thông tin đốingoại, tuyên truyền các chủ trương của Đảng về chủ động và tích cực hội nhậpquốc tế nhằm nâng cao thống nhất và đồng thuận xã hội theo Đề án Thông tin đốingoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020.

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng bưuchính viễn thông, phát triển công nghệ thông tin; quản lý có hiệu quả việc sửdụng Internet.

10. Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng vàhoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy; rà soát hệ thống văn bản quy phạmpháp luật của tỉnh đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung hay bãi bỏ những nội dungkhông phù hợp, đảm bảo minh bạch các quy định, tạo môi trường thông thoáng,thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Quảng Ngãi, phùhợp với thông lệ quốc tế và hiệp ước mà Việt Nam đã tham gia; đẩy mạnh hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát các thủ tụchành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các giấy tờ, thủ tục hành chínhkhông phù hợp quy định hiện hành; công khai bộ thủ tục hành chính.

11. Sở Nội vụ

- Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số30c/NQ-CP của Chính phủ.

- Tập trung tổ chức thực hiện tốtNghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn2011-2015 và định hướng đến năm 2020; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơchế, chính sách đào tạo, thu hút phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo hướngchuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng,cải tiến mẫu mã sản phẩm; đổi mới thiết bị công nghệ; áp dụng các hệ thống quảnlý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; xác lập quyền sở hữutrí tuệ.

- Tăng cường hợp tác trong lĩnhvực khoa học – công nghệ.

13. Sở Y tế

Tăng cường hợp tác với nước ngoàitrong lĩnh vực y tế để nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào khám, điều trịbệnh; phát triển một số loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các trườngđại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tăng cường về hợp tác giáo dục – đào tạovới nước ngoài.

- Nâng cao chất lượng giáo dục vàđào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ đột phá về công nghiệphóa, hiện đại hóa.

15. Sở Xây dựng

Tiếp tục triển khai Đề án pháttriển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến những nămtiếp theo theo hướng hiện đại hóa.

16. Công an tỉnh

- Chủ động, phối hợp với các cơquan liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề về anninh phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế theo thẩm quyền; phối hợp vớicác cơ quan liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nướcngoài, các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng thế trận an ninh nhândân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động phòng ngừa và đấu tranh cóhiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự antoàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo quá trình hội nhập quốc tế đạt hiệu quả.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phốihợp với lực lượng công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phươngán, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; luôn trong tư thế sẵn sàngchiến đấu, đáp ứng kịp thời giải quyết tình huống phức tạp xảy ra trong điềukiện hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục xây dựng một số côngtrình quốc phòng, các công trình phòng thủ trên địa bàn tỉnh; kết hợp quốcphòng - an ninh với phát triển kinh tế của vùng dân cư lân cận.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác songphương về quốc phòng, an ninh với các nước láng giềng, các nước bạn truyềnthống.

18. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh

- Tăng cường công tác bảo vệ anninh, chủ quyền vùng biển, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng,chống tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải trái phép; tuyên truyền, giáo dụcvà ngăn chặn tàu thuyền, ngư dân xâm phạm lãnh hải nước ngoài để khai thác hảisản.

- Thực hiện tốt công tác xuất nhậpcảnh ở cảng biển.

19. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnhvà các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham giatổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và lồng ghép các nội dung của Kế hoạchvới các chương trình, đề án có liên quan; phối hợp với các ngành chức năng đẩymạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về hội nhập quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành,UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng,nhiệm vụ tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiệncó hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch. Định kỳ 06 tháng,năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện (thông qua Sở Ngoại vụ).

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợpvới các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liênquan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này trên địa bàntỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vịvà kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu khó khăn, vướng mắc cần giải quyết hay phải sửa đổi, bổ sung nội dung Kếhoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị,địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ tổng hợp, thammưu) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.