ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐNH MC, THIT B LNH BO QUN, VN CHUYN VC XIN TRONG TIÊM CHNG M RNG TUYN TNH, HUYN, XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc ban hành quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 1260/VSDTTW-TCQG ngày 04/9/2018 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng định mức thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng; Công văn số 1318/VSDTTW-TCQG ngày 13/9/2018 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc bổ sung định mức tủ làm đông băng bình tích lạnh;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 35/TTr-SYT ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh, huyện, xã (định mức cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Định mức này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và quản lý dây chuyền lạnh trong tiêm chủng mở rộng tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Viện Vệ sinh dịch tễ TW;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

1. Nhu cầu dung tích lạnh dương, hòm lạnh, tủ lạnh làm đông băng bình tích lạnh tuyến tỉnh và tuyến huyện, thị xã, thành phố:

TT

Đơn vị

S trẻ < 1 tui

Số tủ lạnh dương

S hòm lạnh (cái **)

Tủ lạnh làm đông băng bình tích lạnh (cái)

Số tủ (cái *)

Số tủ dự trữ 10% (cái *)

Tổng s(cái *)

1

TP Đông Hà

1.705

01

01

02

07

01

2

TX Quảng Trị

455

01

01

02

07

01

3

Vĩnh Linh

1.403

01

01

02

07

01

4

Gio Linh

1.320

01

01

02

07

01

5

Hải Lăng

1.224

01

01

02

07

01

6

Triệu Phong

1.376

01

01

02

07

01

7

Cam Lộ

810

01

01

02

07

01

8

Đakrông

1.115

01

01

02

07

01

9

Hướng Hóa

2.297

01

01

02

07

01

10

Cồn Cỏ

 

01

01

02

07

01

11

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

11.705

04

01

05

12

02

Tng

 

14

11

25

82

12

(*) Áp dụng cho tủ lạnh có dung tích bảo quản vắc xin 126,5 lít (VD: TCW3000).

(**) Áp dụng cho hòm lạnh có dung tích 20 lít (VD: RCW25).

2. Nhu cầu sử dụng dung tích lạnh âm tuyến tỉnh:

TT

Số trẻ < 1 tuổi

Số tủ (cái)

Sổ tủ dự trữ (cái)

Tổng số (cái)

1

11.705

01

01

02

3. Nhu cầu dung tích lạnh cho tuyến xã, cơ sở y tế có phòng sinh:

TT

Đơn vị

Số tủ < 100 lít (cái)

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

01

2

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải

01

3

Trm Y tế xã/phường/thị trấn

141

 

Tng

143