THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 592/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG PHAN THẾ RUỆ, THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠITHÔI QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1512-CVNS/BTCTW ngày 13 tháng 3năm 2007;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1087/BTM-TCCB ngày 27 tháng 02 năm2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 572/TTr-BNV ngày 06 tháng 3 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Thế Ruệ,thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại, tiếp tục giữ chức Trưởng đoàn Đàm phánvề hợp tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và Chủ tịch Hội đồng cạnhtranh cho đến khi Bộ trưởng Bộ Thương mại phân công Thứ trưởng mới thay thế thìnghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2.Quyết định này thaythế Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Thương mại và ông Phan Thế Ruệ chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để B/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB, KTTH;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng