UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 592-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh các loại vật tư và dịch vụ kỹ thuật

chuyên ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ các Luật Công ty; Luật Doanh nghiệp tư nhân; Nghị định 66 của Hội đồng Bộ trưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành của quy định về cấp giấy chứng chỉ hành nghề trong kinh doanh các loại vật tư và dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố (kèm theo quyết định).

Điều 2. Các quy định của thành phố đã ban hành trước đây trái với quy định này đều không có giá trị pháp lý thực hiện kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3. Các ông bà Chánh văn phòng Ủy Ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông, Lâm nghiệp; Thủ trưởng các ngành của thành phố, các ông Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn liên quan có trách nhệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Danh Xương