BỘ TÀI CHÍNH
Số: 592-TC/KBNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc quy định mức lãi xuất

năm thứ hai của trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 05/04/1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 26/07/1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thống nhất mức lãi suất 21% năm cho năm thứ hai đối với các trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm đã phát hành từ ngày 20/06/1994 đến ngày 19/06/195.

Điều 2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vụ trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành phố có phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

đang cập nhập

(Đã ký)

Lê Thị Băng Tâm